flagi
strona_glowna
baner_ankieta

Zapytanie ofertowe nr 1/12/2010

Piątek, 10 grudzień 2010

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/12/2010

 
 
DOTYCZY: postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności mającego na celu wybór wykonawcy w zakresie opracowania graficznego oraz druku materiałów projektowych.
 
ZAMAWIAJĄCY
 
Grupa Kapitałowa „Business Consulting Group” sp. z o.o.
Al. Ujazdowskie 18/8
00-478 Warszawa
NIP: 7010002547
Tel. 22 621 63 66
 
WPROWADZENIE
 
Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania graficznego oraz druku materiałów informacyjno-promocyjnych/publikacji   projektu pn. ”Nauczyciel Zawodów Ekonomicznych w Nowoczesnym Przedsiębiorstwie”, nr umowy UDA-POKL.03.04.03-00-050/10-00, realizowanego przez Grupę Kapitałową „Business Consulting Group” Sp. z o.o, w ramach Działania 3.4. Otwartość systemu edukacji kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałania 3.4.3. Upowszechnianie uczenia się przez całe życie – projekty konkursowe, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (zwanego dalej: Projekt). Projekt realizowany jest od 01 grudnia 2012r. do 30 kwietnia 2012r.
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 • Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych,
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zaproszenia do upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, do których zostało wystosowane zaproszenie ofertowe i jest ono dla nich wiążące.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. 
 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
Świadczenie usług w zakresie opracowania graficznego oraz druku materiałów na potrzeby realizacji Projektu.
 
Zakres zamawianej usługi obejmuje:
 • opracowanie logo projektu, szaty graficznej i layoutu dokumentów projektowych zgodnie z wytycznymi POKL (CPV: 78225000-0);
 • wydruk plakatów, 500 szt. (CPV: 78190000-5),
 • cechy: format A2 lub pokrewne (B2, C2)
 • wydruk ulotek informacyjnych, 500 szt. (CPV: 78114100-0),
 • cechy/materiał:  ulotki informacyjne w formacie A4 składane na 3 razy, na papierze kredowym
 • zakup stojaka roll-up promocyjnego z wydrukiem – 2 szt. (CPV: 78115000-6 lub 36641000-6)
 • materiały piśmiennicze oznaczone zgodnie z zasadami wizualizacji dla 60 uczestników – długopis (CPV: 30192120-8), teczka (CPV: 78124000-2), notatnik, 30 stron (CPV: 78114300-2)
 • przygotowanie i wydruk materiałów na konferencję (publikacja papierowa) – 81 szt., do 60 str. (CPV: 78114100-0);
 • przygotowanie druk materiałów piśmienniczych na konferencję:

teczka: 81 szt, cechy: format zbliżony do A4, papierowa składana, (CPV: 78124000-2)

blok: 81 szt, cechy: czarno-biały ok. 30 str. (CPV: 78114300-2)

długopis: 81 szt. (CPV: 30192120-8),

plakietka: 81 szt. (CPV: 78200000-9),

 • przygotowanie techniczne i wydruk przewodnika i dzienniczka praktyk – 61 szt., do 20 stron, (CPV: 78100000-8);
 • opracowanie i wydruk certyfikatów udziału w projekcie – 2 egzemplarze x 60 szt. (w języku polskim i angielskim), kolor,na papierze o gramaturze 200-250 g/m2, (CPV: 78120000-4);
 • Skład i redakcja publikacji (CPV: 78220000-5, 78300000-0)
 • wydruk 600 egzemplarzy publikacji - typ książka format od A4, 256 stron, full kolor twarda okładka lakierowana 4+0; (CPV: 78110000-1).
 
WARUNKI SZCZEGÓLNE
 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, ani wariantowych.
 
KRYTERIA OCENY OFERT

Przy wyborze oferenta brana będzie pod uwagę cena, waga 100%.
SPOSÓB OCENY OFERT
 • Sprawdzenie czy oferta spełnia wymagania przedstawione w zapytaniu ofertowym. Oferty spełniające wymagania zostaną poddane dalszej ocenie. Oferty nie spełniające któregokolwiek z wymagań zostaną odrzucone.
 • Porównanie cen brutto ofertowych przedstawionych przez oferentów
 • Wybór najkorzystniejszej oferty i sporządzenie protokołu.
INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA
 • Z Oferentem, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, będzie podpisana umowa pomiędzy nim a Zamawiającym, w uzgodnionym przez strony terminie.
 • Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy obejmują:
 - Płatności za świadczone usługi dokonywane będą na podstawie poprawnie wystawionej przez Oferenta faktury VAT.
- Płatności będą regulowane w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury wystawionej przez Oferenta, jednak nie wcześniej niż Zleceniodawca otrzyma na konto projektowe transzę dofinansowania.
 - Oferent zobowiąże się do umożliwienia organom kontrolującym realizację Projektu, wglądu do dokumentów Oferenta związanych z realizacją zamówienia, w tym dokumentów finansowych.
 - Rozliczenie będzie następowało po realizacji każdej z pozycji zamówienia na podstawie odrębnych faktur
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
 
Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „FORMULARZ OFERTOWY” (Załącznik nr 1), w
języku polskim w formie pisemnej. Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego osobiście lub wysłać listownie z dopiskiem: „Odpowiedź na Zapytanie ofertowe nr 1/12/2010” do dnia 17.12.2010r.
Termin związania ofertą powinien wynosić 90 dni od dnia jej złożenia. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta.

 

 

 

Załącznik nr 1
WZÓR FORMULARZA OFERTY CENOWEJ
 
FORMULARZ OFERTY
na opracowanie graficzne oraz druk materiałów projektowych projektu pn. „Nauczyciel Zawodów Ekonomicznych w Nowoczesnym Przedsiębiorstwie”, realizowanego przez Grupę Kapitałową „Business Consulting Group” Sp. z o.o, w ramach Działania 3.4. Otwartość systemu edukacji kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałania 3.4.3. Upowszechnianie uczenia się przez całe życie – projekty konkursowe, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Nazwa i adres oferenta:……..........................
Numer telefonu: ……......................................
Numer faksu: ………......................................
e-mail: ……………..........................................
NIP: ……………..............................................
REGON: …………….......................................
1. Oferujemy wykonanie całości usługi objętej zamówieniem za
Cenę brutto wynoszącą …………………………….PLN
(słownie…………………………............……………….)
W tym:
·         Cena brutto opracowania logo projektu, szaty graficznej i layoutu dokumentów projektowych: …………………….. PLN,
·          
·         Cena brutto wydruku jednego plakatu: ………………............……. PLN,
 
·         Cena brutto wydruku ulotki informacyjnej: ………………………… PLN,
 
·         Cena brutto materiałów piśmienniczych:
 
teczka: …………………….PLN
 
blok: ……………………….PLN
 
długopis: ……………..…...PLN
 
plakietka ………….……….PLN
 
·         Cena brutto publikacji papierowej na konferencję: ………………………..PLN
 
·         Cena brutto wydruku przewodnika i dzienniczka praktyk  ……………..….PLN
 
·         Cena brutto wydruku 1 certyfikatu  udziału w projekcie: …………………..PLN,
 
·         Cena składu i redakcji publikacji: ………………………......................……..PLN,
 
·         Cena brutto wydruku 1 publikacji (256 stron) ……………...……………….PLN,
 
·         Cena brutto roll-up: ………………….........................................………………PLN
 
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi dla zamawiającego warunkami oferty i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zwarcia umowy na określonych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
 
…....…..,dnia ....………                                       .......………...................
                                                                           /podpis osoby uprawnionej/
aktualnosci

Informacja o realizacji projektu

Poniedziałek, 05 maj 2014

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Tytuł Projektu: "Promocja Grupy Kapitałowej „Business Consulting Group” na rynku brazylijskim "

kropki_aktualnosci

Informacja o realizacji projektu

Wtorek, 05 listopad 2013

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Tytuł Projektu: "Wdrożenie systemu zarządzania portfelem projektów, współpracy projektowej i realizacji umów, wraz z repozytoriami i mechanizmami rozliczeniowymi "

kropki_aktualnosci

Przedłużenie rekrutacji w Biurze Terenowym w Radomiu

Poniedziałek, 04 lipiec 2011

Ze względu na nieprzewidziane okoliczności proces rekrutacji w Biurze Terenowym w Radomiu uległ przedłużeniu o jeden dzień.

kropki_aktualnosci

Rekrutacja do projektu “Twój pomysł na biznes” trwa do 4 lipca!

Piątek, 01 lipiec 2011

Rekrutacja do projektu “Twój pomysł na biznes” trwa do 4 lipca! Rekrutacja do projektu trwa do 4 lipca 2011 r. do godziny 17.00.

kropki_aktualnosci

“Twój pomysł na biznes”

Środa, 08 czerwiec 2011

Grupa Kapitałowa "Business Consulting Group" Sp. z o.o., w partnerstwie ze Związkiem Pracodawców Warszawy i Mazowsza rozpoczęła realizację projektu: „TWÓJ POMYSŁ NA BIZNES”

kropki_aktualnosci

Projekt pt.

Środa, 06 kwiecień 2011

Grupa Kapitałowa “Business Consulting Group” Sp. z o.o. rozpoczyna realizację projekt pt. “Certyfikowany Audytor” w woj. podkarpackim. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Obecnie trwa rekrutacja uczestników.

kropki_aktualnosci

Zarządzanie i rozliczanie projektów

Środa, 23 marzec 2011

Grupa Kapitałowa "Business Consulting Group" Sp. z o.o. oferuje usługi zarządzania i rozliczania projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Zapraszamy do współpracy.

kropki_aktualnosci

Ranking firm doradztwa europejskiego pisma ogólnopolskiego „Fundusze Europejskie”.

Piątek, 04 marzec 2011

Wyniki rankingu styczeń – luty 2011 r.

kropki_aktualnosci

Nabór wniosków w ramach działania 1.4 PO IG „Wsparcie projektów celowych”.

Poniedziałek, 21 luty 2011

Polska Agencja Przedsiębiorczości, jako Instytucja Wdrażająca działająca na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnie 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. Nr 68, poz. 414, z późn. zm.) ogłosiła pierwszą w 2011 r. rundę aplikacyjną konkursu projektów w ramach działania 1.4 „Wsparcie projektów celowych”.

kropki_aktualnosci

Nabór wniosków w ramach działania 8.3 PO IG „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Wtorek, 15 luty 2011

Władza Wdrażająca Programy Europejskie, jako Instytucja Wdrażająca działająca z upoważnienia Ministra Rozwoju Regionalnego (Instytucja Zarządzająca PO IG) oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Instytucja Pośrednicząca PO IG), ogłosiła nabór wniosków w ramach działania 8.3 PO IG „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – einclusion”.

kropki_aktualnosci

"Nauczyciel Zawodów Ekonomicznych w Nowoczesnym Przedsiębiorstwie" - trwa rekrutacja uczestników.

Wtorek, 08 luty 2011

Grupa Kapitałowa “Business Consulting Group” Sp. z o.o. realizuje projekt “Nauczyciel Zawodów Ekonomicznych w Nowoczesnym Przedsiębiorstwie” współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Trwa rekrutacja uczestników.

kropki_aktualnosci

Nabór wniosków w ramach działania 6.1 PO IG „Paszport do eksportu”.

Poniedziałek, 07 luty 2011

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, jako Instytucja Wdrażająca działająca na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013(Dz. U. z 2008 r. Nr 68, poz. 414, z późn. zm.), ogłosiła konkurs projektów w ramach działania 6.1 „Paszport do eksportu” – I runda aplikacyjna w 2011 r.

kropki_aktualnosci

"Z wyścigu o e - dotacje wypadło 278 firm", Puls Biznesu, 1 luty 2011 rok.

Wtorek, 01 luty 2011

Wypowiedź naszego eksperta dla Pulsu Biznesu.

kropki_aktualnosci

Nabór wniosków w ramach poddziałania 5.4.1 POIG.

Poniedziałek, 31 styczeń 2011

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, jako Instytucja Wdrażająca, ogłosiła konkurs projektów w ramach działania 5.4 „Zarządzanie własnością intelektualną”, poddziałanie 5.4.1 „Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej”.

kropki_aktualnosci

Nabór wniosków w ramach poddziałania 3.3.2 POIG.

Poniedziałek, 31 styczeń 2011

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, jako Instytucja Wdrażająca, ogłosiła konkurs projektów w ramach działania 3.3 „Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP”, poddziałanie 3.3.2 „Wsparcie dla MSP”.

kropki_aktualnosci

Zapytanie ofertowe nr 2/12/2010

Piątek, 10 grudzień 2010

Wybór wykonawcy monitoringu i ewaluacji projektu: Nauczyciel Zawodów Ekonomicznych w Nowoczesnym Przedsiębiorstwie.

kropki_aktualnosci

Zapytanie ofertowe nr 1/12/2010

Piątek, 10 grudzień 2010

Wybór wykonawcy opracowania graficznego oraz wydruku materiałów do projektu: Nauczyciel Zawodów Ekonomicznych w Nowoczesnym Przedsiębiorstwie.

kropki_aktualnosci

Nabór wniosków w ramach działania 2.1 oraz 2.2 POIiŚ.

Piątek, 10 grudzień 2010

Ministerstwo Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, ogłosiło nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektów w ramach Priorytetu II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 – Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (konkurs 5/PO IiŚ/2.1/01/2011), działanie 2.2 – Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich (konkurs nr 6/POIiŚ/2.2/01/2011).

kropki_aktualnosci

Nabór wniosków w ramach działania 4.3 „Kredyt technologiczny”.

Piątek, 01 październik 2010

Bank Gospodarstwa Krajowego, jako Instytucja Wdrażająca, działając na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. Nr 116, poz. 730) ogłosił zamknięcie konkursu uruchomionego 1 lipca 2009 r. w ramach działania 4.3 „Kredyt Technologiczny” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013 z dniem 30 września 2010 r. ze względu na zmianę dokumentacji konkursowej. Jednocześnie od dnia 1 października 2010 r. BGK ogłosił kolejny nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 4.3 „Kredyt technologiczny” prowadzony w trybie ciągłym do wyczerpania limitu środków lub do zamknięcia konkursu.

kropki_aktualnosci

Ranking firm doradztwa europejskiego miesięcznika Forbes.

Czwartek, 02 wrzesień 2010

Wyniki rankingu z sierpnia 2010 r.

kropki_aktualnosci

Elwiatr Pruszyński Sp. z o.o. - wyniki postępowania przetargowego

Poniedziałek, 28 czerwiec 2010

Przedsiębiorstwo Elwiatr Pruszyński Sp. z o.o. ogłosiło wyniki postępowania przetargowego na dostawę 10 turbin wiatrowych o mocy 2 MW wraz z monatażem.

kropki_aktualnosci kropki_aktualnosci
wyszukaj_fundusz
beneficjent:

cel:

kropki_aktualnosci podstawowe_linki kropki_aktualnosci zespol
podzialka
podzialka
© 2006 Grupa Kapitałowa "Business Consulting Group" Sp. z o.o. | ul. Sobieskiego 102 A lok. U7, 00-764 Warszawa | biuro@bcgconsulting.pl | t: 22 55 09 100 | f: 22 696 52 72
vmg