flagi
strona_glowna
baner_ankieta

Zapytanie ofertowe nr 2/12/2010

Piątek, 10 grudzień 2010

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/12/2010

 
DOTYCZY: postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności mającego na celu wybór wykonawcy monitoringu i ewaluacji projektu pn. ”Nauczyciel Zawodów Ekonomicznych w Nowoczesnym Przedsiębiorstwie”.
 
ZAMAWIAJĄCY
Grupa Kapitałowa „Business Consulting Group” sp. z o.o.
Al. Ujazdowskie 18/8
00-478 Warszawa
NIP: 7010002547
REGON: 140301990
Tel. 22 621 63 66
 
WPROWADZENIE
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie monitoringu i ewaluacji projektu pn. ”Nauczyciel Zawodów Ekonomicznych w Nowoczesnym Przedsiębiorstwie”, nr umowy UDA-POKL.03.04.03-00-050/10-00, realizowanego przez Grupę Kapitałową „Business Consulting Group” Sp. z o.o, w ramach Działania 3.4. Otwartość systemu edukacji kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałania 3.4.3. Upowszechnianie uczenia się przez całe życie – projekty konkursowe, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (zwanego dalej: Projekt). Projekt realizowany od 01 grudnia 2010r. do 30 kwietnia 2012r.
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE
·        Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych,
·        Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zaproszenia do upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, do których zostało wystosowane zaproszenie ofertowe i jest ono dla nich wiążące. 
·        Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. 
 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (CPV: 73110000-6):
1.     Przygotowanie autorskich narzędzi pomiaru: kwestionariuszy badań ankietowych, kwestionariuszy wywiadów grupowych (FGI), kwestionariuszy wywiadu (CAPI) z opiekunami praktyk, kwestionariuszy wywiadu (PAPI) dla uczniów i BO, testów kompetencji BO, kwestionariuszy ankiet monitoringowych;
2.     Przeprowadzenie badań monitoringowych i ewaluacyjnych
a) Ewaluacja pro aktywna:
 • analiza wideo praktycznych zajęć zarejestrowanych w szkołach prowadzonych przez 60 NZ pod względem kompetencji kluczowych i dydaktycznych
 • przygotowanie i analiza ankiet oceny BO przez uczniów biorących udział w zajęciach rejestrowanych w czasie praktycznych zajęć
 • przygotowanie merytoryczne założeń i ocena prezentacji dydaktycznych wykonanych przez BO w czasie czterech spotkań diagnozujących (po 15 osób) pod względem kompetencji kluczowych i dydaktycznych
 • przeprowadzenie wywiadów grupowych FGI oraz ankiet
 • ocena wyników testów kompetencji BO
 • analiza dokumentacji merytorycznej projektu
b) Ewaluacja monitorująca
 • badania CATI z opiekunami praktyk 60 NZ
 • analiza dokumentacji merytorycznej projektu w tym dzienników praktyk
 • monitoring osobisty w miejscu prowadzenia praktyk u wybranych losowo 5 przedsiębiorców
c) Ewaluacja Konkluzywna
 • przygotowanie i analiza ankiet oceny BO przez uczniów biorących udział w zajęciach rejestrowanych w czasie praktycznych zajęć
 • przygotowanie merytoryczne założeń i ocena prezentacji dydaktycznych wykonanych przez BO w czasie czterech spotkań diagnozujących (po 15 osób) pod względem kompetencji kluczowych i dydaktycznych
 • przeprowadzenie wywiadów grupowych FGI oraz ankiet
 • ocena wyników testów kompetencji NZ
 • analiza dokumentacji merytorycznej projektu
3. Przygotowanie dwóch raportów (dzieła)
a) Raport z ewaluacji pro aktywnej zawierający informacje potrzebne do przygotowania programów praktyk w tym:
 • początkowy poziom kompetencji BO; motywacje oraz oczekiwania dot. proj.; potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego; możliwości osiągnięcia celów projektu w miejscach przewidzianych do realizacji praktyk; świadomość NZ w zakresie Gender Mainstreaming
b) Raport Końcowy opisujący realizowany projekt oraz uzyskane w nim efekty. Raport będzie zawierał wnioski i rekomendacje umożliwiające programowanie praktyk w przedsiębiorstwach w sposób, który przyczynia się do rozwoju zawodowego Nauczycieli Przedmiotów zawodowych i Instruktorów Praktycznej Nauki zawodu w tym:
 • sposób realizacji i bariery realizacji praktyk; poziom zaangażowania NZ i OS; opinie NZ i ich OS na temat programu praktyk oraz warunków jego realizacji.
 • przyrost kompetencji zawodowych nauczycieli po stażu; rodzaj zmian, które należy wprowadzić w programach praktyk.
4. Udział w spotkaniach panelu ekspertów i konferencji w tym prezentacja otrzymanych wniosków i rekomendacji z systemu ewaluacji
5. Współpraca z koordynatorem merytorycznym i specjalistą promocji i rekrutacji projektu
6. Monitoringu warunków technicznych realizacji projektu i stopnia zadowolenia NZ z obsługi.
 
OCZEKIWANIA WOBEC WYKONAWCY:
 • sprawna i terminowa realizacja zamówienia oraz współpraca z Zamawiającym,
 • konsultowanie metodologii badania i narzędzi badawczych,
 • pozostawanie w stałym kontakcie z Zamawiającym (wyznaczenia osoby do kontaktów roboczych, spotkania odpowiednio do potrzeb, kontakt telefoniczny i e-mail),
 • informowanie o stanie prac, pojawiających się problemach i innych zagadnieniach istotnych z punktu widzenia realizacji zamówienia.
 
WSPARCIE ZE STRONY ZAMAWIAJACEGO
Zamawiający zobowiąże się w umowie do:
1.    Udostępnienia wykonawcy wszelkich dokumentów i informacji, niezbędnych do należytego wykonania niniejszej umowy.
2.    Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych zgodnie z wymogami umowy o dofinansowanie projektu oraz wewnętrznymi dokumentami zamawiającego oraz udostępnienia danych osobowych uczestników niezbędnych do przeprowadzenia monitoringu i ewaluacji.
3.     Pisemnego upoważnienia do prowadzenia zewnętrznego Monitoringu i ewaluacji na każdym etapie realizacji projektu i we wszystkich podmiotach i miejscach w których zadania merytoryczne będą realizowane
4.     Udostępnienia wszelkich dokumentów merytorycznych związanych z realizacją projektu a w szczególności:
- dokumentów przygotowanych przez eksperta kluczowego: wyników testów merytorycznych wykonanych przez uczestników, wyników przeprowadzonych testów praktycznych i prezentacji dydaktycznych wykonanych przez uczestników, profili kompetencji zawodowych 60 uczestników, wyników oceny nauczyciela przez uczniów (pod względem merytorycznym) przeprowadzonych w trakcie rejestracji lekcji w szkole, raportów z diagnozy wiedzy.
- Nagrań wideo praktycznych zajęć zarejestrowanych w szkołach prowadzonych przez 60 uczestników (w formie zapisu DVD)
- Nagrań wideo prezentacji dydaktycznych wykonanych przez 60 uczestników projektu przed rozpoczęciem i po zakończeniu praktyk (w formie zapisu DVD)
- Zestawienia danych z przeprowadzonych ankiet oceny uczestników projektu przez uczniów wykonanych w trakcie nagrywania praktycznych zajęć w szkołach przez 60 uczestników
- raportów koordynatora merytorycznego
- opracowanego programu praktyk wraz z dzienniczkiem praktyk
5. Zapewnienia noclegów i wyżywienia dla osoby przedstawiającej raporty w czasie planowych działań realizowanych przez zamawiającego t.j. podczas panelu ekspertów i konferencji.
 
KRYTERIA WYBORU OFERT
- KRYTERIUM I
 • doświadczenie w ewaluacji co najmniej 2 projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (załączniki potwierdzające doświadczenie) – waga 20% punktów.
 • Oferent wskaże doświadczenie co najmniej 1 osoby spełniającej w.w. wymagania, odpowiedzialnych za Monitoring i Ewaluację (ewaluator wiodący) i zatwierdzenie raportów wskazując imię i nazwisko osoby, nazwę projektu poddanego monitoringowi i ewaluacji, realizatora projektu, nazwę i numer poddziałania (CV potwierdzające doświadczenie) – waga 10% punktów
 
- KRYTERIUM II
 • Cena - waga 70% punktów
 
WARUNKI SZCZEGÓLNE
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, ani wariantowych.
 
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „FORMULARZ OFERTOWY” (Załącznik nr 1), w języku polskim. Ofertę należy złożyć osobiście lub wysłać pocztą na adres siedziby Zamawiającego z dopiskiem: „Odpowiedź na Zapytanie ofertowe – monitoring i ewaluacja projektu” do dnia 20.12.2010r.
Termin związania ofertą powinien wynosić 90 dni od dnia jej złożenia. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta.
 
INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA
Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony o formalnościach niezbędnych do zawarcia umowy.
 
 
 
 
 
  
 
 
Załącznik nr 1
WZÓR FORMULARZA OFERTY CENOWEJ
 
 
FORMULARZ OFERTY
 
na przeprowadzenie monitoringu i ewaluacji projektu pn. „Nauczyciel Zawodów Ekonomicznych w Nowoczesnym Przedsiębiorstwie”, realizowanego przez Grupę Kapitałową „Business Consulting Group” Sp. z o.o, w ramach Działania 3.4. Otwartość systemu edukacji kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałania 3.4.3. Upowszechnianie uczenia się przez całe życie – projekty konkursowe, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Nazwa i adres oferenta:
……………………………………………………………….
Numer telefonu: …………… Numer faksu: …………….
e-mail: ……………………………........……………………
NIP: ………………….……… REGON: …………………
 
 
1.         Odpowiadając na zapytanie ofertowe nr …….…………… z dnia ………………... składam ofertę następującej treści:

 
Element zamówienia
 
Opis
KRYTERIUM I:
Doświadczenie w ewaluacji/ Ewaluator wiodący
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KRYTERIUM II: Przeprowadzenie Ewaluacji i monitoringu projektu „Nauczyciel Zawodów Ekonomicznych w Nowoczesnym Przedsiębiorstwie w okresie od 01.12.2010 do 30.04.2012 zgodnie ze specyfikacją przedstawioną w przedmiocie zamówienia (CPV: 73110000-6)
Suma brutto za planowaną usługę            (suma z VAT)
 
…………………………………………………

 
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi dla zamawiającego warunkami oferty i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zwarcia umowy na określonych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
 
 
 
………………………                                                          ………………………………

Miejsce i data                                                              (imię, nazwisko, podpis, pieczątka)*

* Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwym upoważnieniu.

aktualnosci

Informacja o realizacji projektu

Poniedziałek, 05 maj 2014

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Tytuł Projektu: "Promocja Grupy Kapitałowej „Business Consulting Group” na rynku brazylijskim "

kropki_aktualnosci

Informacja o realizacji projektu

Wtorek, 05 listopad 2013

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Tytuł Projektu: "Wdrożenie systemu zarządzania portfelem projektów, współpracy projektowej i realizacji umów, wraz z repozytoriami i mechanizmami rozliczeniowymi "

kropki_aktualnosci

Przedłużenie rekrutacji w Biurze Terenowym w Radomiu

Poniedziałek, 04 lipiec 2011

Ze względu na nieprzewidziane okoliczności proces rekrutacji w Biurze Terenowym w Radomiu uległ przedłużeniu o jeden dzień.

kropki_aktualnosci

Rekrutacja do projektu “Twój pomysł na biznes” trwa do 4 lipca!

Piątek, 01 lipiec 2011

Rekrutacja do projektu “Twój pomysł na biznes” trwa do 4 lipca! Rekrutacja do projektu trwa do 4 lipca 2011 r. do godziny 17.00.

kropki_aktualnosci

“Twój pomysł na biznes”

Środa, 08 czerwiec 2011

Grupa Kapitałowa "Business Consulting Group" Sp. z o.o., w partnerstwie ze Związkiem Pracodawców Warszawy i Mazowsza rozpoczęła realizację projektu: „TWÓJ POMYSŁ NA BIZNES”

kropki_aktualnosci

Projekt pt.

Środa, 06 kwiecień 2011

Grupa Kapitałowa “Business Consulting Group” Sp. z o.o. rozpoczyna realizację projekt pt. “Certyfikowany Audytor” w woj. podkarpackim. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Obecnie trwa rekrutacja uczestników.

kropki_aktualnosci

Zarządzanie i rozliczanie projektów

Środa, 23 marzec 2011

Grupa Kapitałowa "Business Consulting Group" Sp. z o.o. oferuje usługi zarządzania i rozliczania projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Zapraszamy do współpracy.

kropki_aktualnosci

Ranking firm doradztwa europejskiego pisma ogólnopolskiego „Fundusze Europejskie”.

Piątek, 04 marzec 2011

Wyniki rankingu styczeń – luty 2011 r.

kropki_aktualnosci

Nabór wniosków w ramach działania 1.4 PO IG „Wsparcie projektów celowych”.

Poniedziałek, 21 luty 2011

Polska Agencja Przedsiębiorczości, jako Instytucja Wdrażająca działająca na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnie 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. Nr 68, poz. 414, z późn. zm.) ogłosiła pierwszą w 2011 r. rundę aplikacyjną konkursu projektów w ramach działania 1.4 „Wsparcie projektów celowych”.

kropki_aktualnosci

Nabór wniosków w ramach działania 8.3 PO IG „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Wtorek, 15 luty 2011

Władza Wdrażająca Programy Europejskie, jako Instytucja Wdrażająca działająca z upoważnienia Ministra Rozwoju Regionalnego (Instytucja Zarządzająca PO IG) oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Instytucja Pośrednicząca PO IG), ogłosiła nabór wniosków w ramach działania 8.3 PO IG „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – einclusion”.

kropki_aktualnosci

"Nauczyciel Zawodów Ekonomicznych w Nowoczesnym Przedsiębiorstwie" - trwa rekrutacja uczestników.

Wtorek, 08 luty 2011

Grupa Kapitałowa “Business Consulting Group” Sp. z o.o. realizuje projekt “Nauczyciel Zawodów Ekonomicznych w Nowoczesnym Przedsiębiorstwie” współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Trwa rekrutacja uczestników.

kropki_aktualnosci

Nabór wniosków w ramach działania 6.1 PO IG „Paszport do eksportu”.

Poniedziałek, 07 luty 2011

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, jako Instytucja Wdrażająca działająca na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013(Dz. U. z 2008 r. Nr 68, poz. 414, z późn. zm.), ogłosiła konkurs projektów w ramach działania 6.1 „Paszport do eksportu” – I runda aplikacyjna w 2011 r.

kropki_aktualnosci

"Z wyścigu o e - dotacje wypadło 278 firm", Puls Biznesu, 1 luty 2011 rok.

Wtorek, 01 luty 2011

Wypowiedź naszego eksperta dla Pulsu Biznesu.

kropki_aktualnosci

Nabór wniosków w ramach poddziałania 5.4.1 POIG.

Poniedziałek, 31 styczeń 2011

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, jako Instytucja Wdrażająca, ogłosiła konkurs projektów w ramach działania 5.4 „Zarządzanie własnością intelektualną”, poddziałanie 5.4.1 „Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej”.

kropki_aktualnosci

Nabór wniosków w ramach poddziałania 3.3.2 POIG.

Poniedziałek, 31 styczeń 2011

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, jako Instytucja Wdrażająca, ogłosiła konkurs projektów w ramach działania 3.3 „Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP”, poddziałanie 3.3.2 „Wsparcie dla MSP”.

kropki_aktualnosci

Zapytanie ofertowe nr 2/12/2010

Piątek, 10 grudzień 2010

Wybór wykonawcy monitoringu i ewaluacji projektu: Nauczyciel Zawodów Ekonomicznych w Nowoczesnym Przedsiębiorstwie.

kropki_aktualnosci

Zapytanie ofertowe nr 1/12/2010

Piątek, 10 grudzień 2010

Wybór wykonawcy opracowania graficznego oraz wydruku materiałów do projektu: Nauczyciel Zawodów Ekonomicznych w Nowoczesnym Przedsiębiorstwie.

kropki_aktualnosci

Nabór wniosków w ramach działania 2.1 oraz 2.2 POIiŚ.

Piątek, 10 grudzień 2010

Ministerstwo Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, ogłosiło nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektów w ramach Priorytetu II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 – Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (konkurs 5/PO IiŚ/2.1/01/2011), działanie 2.2 – Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich (konkurs nr 6/POIiŚ/2.2/01/2011).

kropki_aktualnosci

Nabór wniosków w ramach działania 4.3 „Kredyt technologiczny”.

Piątek, 01 październik 2010

Bank Gospodarstwa Krajowego, jako Instytucja Wdrażająca, działając na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. Nr 116, poz. 730) ogłosił zamknięcie konkursu uruchomionego 1 lipca 2009 r. w ramach działania 4.3 „Kredyt Technologiczny” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013 z dniem 30 września 2010 r. ze względu na zmianę dokumentacji konkursowej. Jednocześnie od dnia 1 października 2010 r. BGK ogłosił kolejny nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 4.3 „Kredyt technologiczny” prowadzony w trybie ciągłym do wyczerpania limitu środków lub do zamknięcia konkursu.

kropki_aktualnosci

Ranking firm doradztwa europejskiego miesięcznika Forbes.

Czwartek, 02 wrzesień 2010

Wyniki rankingu z sierpnia 2010 r.

kropki_aktualnosci

Elwiatr Pruszyński Sp. z o.o. - wyniki postępowania przetargowego

Poniedziałek, 28 czerwiec 2010

Przedsiębiorstwo Elwiatr Pruszyński Sp. z o.o. ogłosiło wyniki postępowania przetargowego na dostawę 10 turbin wiatrowych o mocy 2 MW wraz z monatażem.

kropki_aktualnosci kropki_aktualnosci
wyszukaj_fundusz
beneficjent:

cel:

kropki_aktualnosci podstawowe_linki kropki_aktualnosci zespol
podzialka
podzialka
© 2006 Grupa Kapitałowa "Business Consulting Group" Sp. z o.o. | ul. Sobieskiego 102 A lok. U7, 00-764 Warszawa | biuro@bcgconsulting.pl | t: 22 55 09 100 | f: 22 696 52 72
vmg