flagi
strona_glowna
baner_ankieta

Fundusze przedakcesyjne

W okresie przedakcesyjnym Polska wraz z 9 pozostałymi państwami została objęta 3 instrumentami wsparcia finansowego Unii Europejskiej:

 • ISPA (środowisko naturalne i transport)
 • SAPARD (rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich)
 • PHARE (społeczeństwo i infrastruktura).

 

ISPA (ang. Instrument for Structural Policies for Pre-Accession)

Głównym celem funduszu ISPA było wsparcie krajów kandydujących w zakresie społecznej i gospodarczej spójności poprzez współfinansowanie dużych projektów inwestycyjnych w sektorze środowiska i transportu. Wsparcie finansowe funduszu ISPA obejmowało w szczególności:

 • w obszarze środowiska: wspieranie przedsięwzięć umożliwiających krajom beneficjentom dostosowanie się do wspólnotowego prawa ochrony środowiska oraz do celów Partnerstwa dla Członkostwa
 • w obszarze transportu: wspieranie przedsięwzięć umożliwiających krajom beneficjentom dostosowanie się do celów Partnerstwa dla Członkostwa, poprzez stworzenie połączeń sieci krajowej z siecią transeuropejską oraz ujednolicenie warunków wykorzystania tych sieci.

Roczny budżet ISPA w okresie 2000-2003 przekraczał 1 mld Euro. Podział tych środków następował na podstawie następujących kryteriów: liczba ludności, wielkość PKB na głowę mieszkańca liczonego według parytetu siły nabywczej oraz powierzchnia kraju. Zgodnie z nimi Polska otrzymywała średnio 348 mln Euro każdego roku.
W tym okresie Polska otrzymała wsparcie na realizację 69 projektów z zakresu środowiska i transportu, co pozwoliło na pełne wykorzystanie przeznaczonych dla naszego kraju środków. Przedsięwzięcia podejmowane w ramach ISPA miały mieć na tyle dużą skalę, aby ich realizacja wywarła znaczący wpływ na rozwój gospodarczy. Dlatego Komisja Europejska przyjęła, że koszt jednego przedsięwzięcia nie mógł być zasadniczo niższy niż 5 mln euro. Wkład finansowy Wspólnoty mógł stanowić 75 proc. wartości projektu, liczonej jako wydatki publiczne, przy czym Komisja mogła zadecydować, w porozumieniu z Komitetem Zarządzającym o podniesieniu tej wartości do 85 proc., jeżeli dane przedsięwzięcie w szczególny sposób przyczyniało się do realizacji celów funduszu.
Polska wykorzystała środki Funduszu ISPA na wsparcie inwestycji w infrastrukturę kolejową i drogową w ramach krajowych sieci transportowych oraz połączeń z sieciami transeuropejskimi. Natomiast w odniesieniu do ochrony środowiska zrealizowano projekty służące spełnieniu wymogów unijnych dotyczących dostaw wody pitnej, odprowadzania i oczyszczania ścieków, utylizacji odpadów i ochrony atmosfery.
Od 1 maja 2004 r. Polska przestała być beneficjentem funduszu ISPA, choć projekty finansowane ze środków tego funduszu będą nadal realizowane w ramach Funduszu Spójności.

Projekty ISPA z podziałem na sektory w latach 2000-2003:

Sektor Liczba projektów Koszty całkowite
(euro)
Dofinansowanie ISPA
(euro)
Sektor transportu 24 1 890 796 519 1 300 474 927
Sektor środowiska 45 2 194 338 267 1 285 191 045
Pomoc horyzontalna 1 1 630 000 1 630 000
RAZEM 70 4 086 764 786 2 587 295 972

 

SAPARD (Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development)

Głównym celem Programu było wsparcie procesów restrukturyzacji obszarów wiejskich. Ponadto realizacja programu miała przygotować odpowiednie instytucje oraz potencjalnych beneficjentów do korzystania z instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej, w ramach której Polska funkcjonuje od akcesji w 2004 r. Podstawę prawną dla Programu stanowiły akty prawne UE: Rozporządzenie Rady (WE) nr 1268/99 z dnia 21 czerwca 1999 r. oraz Rozporządzenie KE (WE) nr 2222/2000 z dnia 7 czerwca 2000 r., które regulowały podział środków przyznanych Polsce na lata 2000-2006. Budżet programu wyniósł 1, 084 mld euro. Środki Unii Europejskiej wyniosły 708,2 mln euro, zaś dofinansowanie krajowe 235,8 mln euro. 140 mln euro przesunięto za zgodą Komisji Europejskiej z budżetu Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Program SAPARD został uruchomiony na początku lipca 2002 r. i objął następujące działania:
 • Działanie 1. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych i rybnych
 • Działanie 2. Inwestycje w gospodarstwach rolnych
 • Działanie 3. Rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich
 • Działanie 4. Różnicowanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich (Działanie uruchomione 3 grudnia 2003 r.)
 • Działanie 6. Szkolenia zawodowe
 • Działanie 7. Pomoc techniczna
  (Polska zrezygnowała z Działania 5 Programy rolnośrodowiskowe i zalesienia)

Wdrażanie SAPARD-u rozpoczęło się w lipcu 2002 r., po uzyskaniu przez ARiMR akredytacji Komisji Europejskiej (decyzja KE z dnia 2.VII.2002 r.). Zainteresowani pomocą z Programu mogli składać wnioski w ramach poszczególnych działań w Oddziałach Regionalnych ARiMR w terminach ogłaszanych przez Prezesa Agencji. Przyjmowanie wniosków rozpoczęto 17 lipca 2002 r., a zakończono 20 lutego 2004 r. W tym okresie wyznaczano terminy przyjmowania wniosków dla poszczególnych działań.

W dniu 20 lutego 2004 r. zakończono przyjmowanie wniosków o pomoc finansową na przedsięwzięcia z zakresu inwestycji w gospodarstwach rolnych w ramach Działania 2 programu SAPARD.

Zawieranie umów z beneficjentami Programu SAPARD zakończono 15 sierpnia 2004 roku. Agencja podpisała łącznie 24 431 umów na kwotę ok. 4 779 mln zł., w tym:

 • w Działaniu 1 zawarto 1 342 umowy na kwotę ok. 1 681 mln zł (100,31% wykorzystania limitu),
 • w Działaniu 2 zawarto 13 742 umowy na kwotę ponad 637,4 mln zł (95,74% wykorzystania limitu),
 • w Działaniu 3 zawarto 4 493 umowy na kwotę ponad 2 024 mln zł (102,55% wykorzystania limitu),
 • w Działaniu 4 zawarto 4 854 umowy na kwotę ponad 437,1 mln zł (91,02% wykorzystania limitu). Wypłata środków finansowych beneficjentom zakończy się w 2006 r.

Po akcesji ciężar pomocy finansowej na przedsięwzięcia m.in. w zakresie poprawy przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych, różnicowania działalności gospodarczej na obszarach wiejskich oraz inwestycje w gospodarstwach rolnych został przeniesiony m.in. na Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich.

 

PHARE (Program Phare Spójność Społeczna i Gospodarcza)

Głównym celem programu jest zmniejszanie opóźnień i nierównomierności rozwoju regionów poprzez promowanie aktywności gospodarczej, rozwiązywanie problemów społecznych związanych z rynkiem pracy, restrukturyzację oraz rozwój infrastruktury. Dodatkowo realizacja programu miała za zadanie przygotować administrację publiczną na wszystkich szczeblach do programowania i wdrażania projektów realizowanych przy wsparciu Funduszy Strukturalnych dostępnych dla Polski po 1. maja 2004 r.

Program PHARE SSG składa się z trzech głównych części (komponentów):

 • wsparcia rozwoju infrastruktury (INFRA),
 • wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) - Celem jest pobudzenie aktywności gospodarczej sektora małych i średnich przedsiębiorstw zapewniającej wzrost zatrudnienia w tym sektorze oraz wzrost jego konkurencyjności i zdolności do funkcjonowania na Jednolitym Rynku Europejskim.
 • wsparcia rozwoju zasobów ludzkich (RZL) - Mają one na celu wsparcie czterech filarów Europejskiej Strategii Zatrudnienia: wzrost możliwości zatrudnienia, rozwój przedsiębiorczości, umiejętność dostosowania się i równość szans mężczyzn i kobiet na rynku pracy.

Wysokość grantu UE wynosi maksymalnie 75% wartości poszczególnych projektów. Natomiast współfinansowanie krajowe zapewniane jest ze środków beneficjentów - jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków budżetu państwa.

Instytucją Wdrażającą dla projektów przeznaczonych dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz na rozwój zasobów ludzkich jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, natomiast Instytucją Wdrażającą dla projektów infrastrukturalnych jest Władza Wdrażająca Program Współpracy Przygranicznej Phare.

aktualnosci

SPO WKP 2.2.1

Wednesday, 2007.01.03

Application deadline has been rescheduled from 12th January to 31st January! Your enterprise still has a chance to obtain a subsidity up to 70%.

kropki_aktualnosci

Food processors 2007-2013

Wednesday, 2006.12.06

Food processing will be supported by Rural Developement Program 2007-2013. Only 2 application rounds annually are planned - first one will be announced in the I quarter of incoming 2007. Which types of projects will obtain grant?

kropki_aktualnosci

7th Framework Program

Friday, 2006.11.24

16-17 November - international conference launching the 7 Framework Program in Poland took place in Warsaw. We have been there to.

kropki_aktualnosci

SPO-WKP 2.2.1

Friday, 2006.10.27

680 mln PLN exclusively for SME - last round opened!

kropki_aktualnosci kropki_aktualnosci
wyszukaj_fundusz
beneficjent:

cel:

kropki_aktualnosci podstawowe_linki kropki_aktualnosci zespol
podzialka
podzialka
© 2006 Grupa Kapitałowa "Business Consulting Group" Sp. z o.o. | 00-478 Warszawa, Al. Ujazdowskie 18 lok. 8, p.IV | biuro@bcgconsulting.pl | t: 22 621 63 66, f: 22 696 52 72