flagi
strona_glowna
baner_ankieta

Fundusz Spójności

Fundusz Spójności jest instrumentem polityki strukturalnej Unii Europejskiej, lecz nie zalicza się do funduszy strukturalnych. Jest stosowany na poziomie krajowym, a nie regionalnym. Głównym celem funduszu jest wzmacnianie spójności społecznej i gospodarczej Unii poprzez finansowanie dużych projektów tworzących spójną całość w zakresie ochrony środowiska i infrastruktury transportowej.
Potrzeba utworzenia instrumentu wsparcia finansowego najsłabszych państw członkowskich rodziła się wraz z przystępowaniem do Wspólnot Europejskich nowych państw, których poziom gospodarczy odbiegał znacząco od innych państw i uniemożliwiał wprowadzenie Unii Gospodarczo-Walutowej w pełnym wymiarze (wspólna waluta). W związku z tym na mocy Traktatu z Maastricht utworzono Fundusz Spójności, który obejmował do ostatniego rozszerzenia tylko 4 kraje: Grecję, Hiszpanię, Irlandię i Portugalię. Irlandia jednak od 1 stycznia 2004 roku nie spełnia wymogów kwalifikacyjnych do uzyskania wsparcia z Funduszu Spójności. Po 1 maja 2004 roku liczba krajów kwalifikujących się do korzystania z FS zwiększyła się o 10 nowych członków UE.
Warunki jakie musi spełnić państwo by móc ubiegać się o pomoc z Funduszu Spójności są następujące:

  • produkt narodowy brutto (PNB) na jednego mieszkańca, mierzony parytetem siły nabywczej, jest niższy od 90% średniej wspólnotowej,
  • posiadanie programu zmierzającego do spełnienia kryteriów konwergencji ekonomicznej, określonych w art. 104c Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską ( niedopuszczanie do nadmiernego deficytu budżetowego).

Natomiast jeśli chodzi o projekty, to objęte wsparciem mogą być jedynie projekty z dwóch sektorów:
a) sektor środowiska - projekty zapewniające osiągnięcie celów określonych w Traktacie WE, w szczególności projekty zgodne z priorytetami polityki ochrony środowiska zgodnymi z odpowiednimi planami działania na rzecz ochrony środowiska i trwałego rozwoju.

Fundusz daje pierwszeństwo projektom z zakresu zaopatrzenia w wodę pitną, oczyszczania ścieków i usuwania odpadów stałych. Do finansowania z Funduszu kwalifikują się również działania odnoszące się do ponownego zalesiania, kontroli erozji i ochrony przyrody.
b) sektor transportu - projekty ustanawiające i rozwijające infrastrukturę transportową, określoną w wytycznych dotyczących transeuropejskich sieci transportowych (TEN).

Przy wyznaczaniu alokacji środków z Funduszu Spójności dla danego kraju brana jest pod uwagę liczba ludności, PNB na jednego mieszkańca, powierzchnia kraju oraz inne czynniki społeczno-ekonomiczne np. deficyt w obszarze infrastruktury transportowej w kraju odbiorcy wsparcia. Pomoc z Funduszu wraz z transferami z funduszy strukturalnych nie powinna przekroczyć 4% PKB kraju beneficjenta. Średnia alokacja dla Polski w latach 2004-2006 wynosi 4178,6 mln euro.

aktualnosci

SPO WKP 2.2.1

Wednesday, 2007.01.03

Application deadline has been rescheduled from 12th January to 31st January! Your enterprise still has a chance to obtain a subsidity up to 70%.

kropki_aktualnosci

Food processors 2007-2013

Wednesday, 2006.12.06

Food processing will be supported by Rural Developement Program 2007-2013. Only 2 application rounds annually are planned - first one will be announced in the I quarter of incoming 2007. Which types of projects will obtain grant?

kropki_aktualnosci

7th Framework Program

Friday, 2006.11.24

16-17 November - international conference launching the 7 Framework Program in Poland took place in Warsaw. We have been there to.

kropki_aktualnosci

SPO-WKP 2.2.1

Friday, 2006.10.27

680 mln PLN exclusively for SME - last round opened!

kropki_aktualnosci kropki_aktualnosci
wyszukaj_fundusz
beneficjent:

cel:

kropki_aktualnosci podstawowe_linki kropki_aktualnosci zespol
podzialka
podzialka
© 2006 Grupa Kapitałowa "Business Consulting Group" Sp. z o.o. | 00-478 Warszawa, Al. Ujazdowskie 18 lok. 8, p.IV | biuro@bcgconsulting.pl | t: 22 621 63 66, f: 22 696 52 72