flagi
strona_glowna
baner_ankieta

Inicjatywy Wspólnotowe

Inicjatywy Wspólnotowe to programy pomocy bezzwrotnej organizowane przez Unię Europejską dla określonych środowisk i grup społecznych. Funkcjonują tylko w krajach członkowskich Unii Europejskiej, podobnie jak Fundusze Strukturalne Inicjatywy Wspólnotowe.

Komisja Europejska wyznaczyła priorytety, które mają być realizowane poprzez Inicjatywy:

 • współpraca przygraniczna, międzynarodowa i międzyregionalna,
 • rozwój obszarów wiejskich,
 • rozwój obszarów odległych,
 • zatrudnienie i rozwój kapitału ludzkiego,
 • wspomaganie transformacji przemysłu,
 • rozwój obszarów miejskich dotkniętych przez kryzys,
 • restrukturyzacja rybołówstwa.

Priorytety te są obecnie realizowane w Unii Europejskiej przez cztery Inicjatywy:

 • Interreg III - wzmacnianie współpracy transgranicznej, międzyregionalnej i międzynarodowej
 • Equal - zwalczanie przejawów dyskryminacji i nierówności na rynku pracy; działania na rzecz integracji społecznej i zawodowej imigrantów
 • URBAN - rozwój infrastruktury miast europejskich powyżej 100 000 mieszkańców
 • LEADER + wdrażanie nowoczesnych strategii rozwoju terenów wiejskich

Inicjatywy Wspólnotowe:

 • wpierają przedsięwzięcia, które wywierają szczególne oddziaływanie na płaszczyźnie europejskiej,
 • finansują działania nie dla jednego regionu, czy państwa członkowskiego, ale obejmują swoim zakresem całą Unię Europejską,
 • opracowane są przez Komisję Europejską przy porozumieniu z państwami członkowskimi w formie koncepcji przewodnich i stanowią podstawę dla programu w ramach inicjatyw wspólnotowych, realizowanych przez dane państwo członkowskie,
 • ich zadaniem jest wytyczanie drogi innowacyjnym koncepcjom w ramach ich pola zainteresowania,
 • ustanawiają transnarodowe sieci ludzi i organizacji zajmujących się zbliżoną tematyką.

Polska korzysta z 2 inicjatyw: Equal i Interreg III.

EQUAL

W Polsce Program EQUAL będzie wdrażany w latach 2004 - 2006. Realizowane będą działania w ramach następujących Tematów:

 1. Temat A: Ułatwianie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z integracją lub reintegracją na rynku pracy, celem promowania rynku pracy otwartego dla wszystkich.
 2. Temat D: Wzmocnienie krajowej gospodarki społecznej (trzeciego sektora), a w szczególności usług na rzecz społeczności lokalnych oraz poprawa jakości miejsc pracy.
 3. Temat F: Wspieranie zdolności przystosowawczych przedsiębiorstw i pracowników do zmian strukturalnych w gospodarce oraz wykorzystania technologii informacyjnych i innych nowych technologii.
 4. Temat G: Godzenie życia rodzinnego i zawodowego oraz ponowna integracja kobiet i mężczyzn, którzy opuścili rynek pracy, poprzez wdrażanie bardziej elastycznych i efektywnych form organizacji pracy oraz działań towarzyszących.
 5. Temat I: Pomoc w społecznej i zawodowej integracji osób ubiegających się o status uchodźcy.

Grupy zagrożone dyskryminacją i doświadczające nierówności to przede wszystkim:

 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • bierne zawodowo, młodzież,
 • osoby starsze (45 - 65 lat),
 • osoby niepełnosprawne (w tym osoby chore psychicznie),
 • mniejszości etniczne (np. Romowie),
 • repatrianci, uchodźcy,
 • mieszkańcy obszarów wiejskich i zaniedbanych gospodarczo,
 • pracownicy sektorów restrukturyzowanych,
 • osoby uzależnione,
 • byli więźniowie,
 • więźniowie przed opuszczeniem zakładów karnych.

Działania  w ramach EQUAL realizowane są  przez Partnerstwa na Rzecz Rozwoju. Są one tworzone przez różnego typu instytucje lub organizacje, które zdecydują się razem współpracować w celu rozwiązania danego problemu związanego z nierównością lub dyskryminacją na rynku pracy. Partnerstwa na Rzecz Rozwoju mogą być tworzone przez każdy legalnie działający podmiot.
Program wdrażany jeszcze będzie do 2008 roku.

INTERREG III

Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ma na celu wspieranie współpracy przygranicznej, międzynarodowej i międzyregionalnej zarówno na zewnętrznych, jak i wewnętrznych granicach Unii. Dlatego też w ramach INTERREG III wydzielono trzy komponenty:

 • Komponent A - współpraca przygraniczna władz publicznych sąsiadujących ze sobą obszarów w celu rozwijania przygranicznych ośrodków gospodarczych i społecznych poprzez wdrażanie zarówno projektów infrastrukturalnych jak i "miękkich":

  - stymulowanie przedsiębiorczości i rozwoju małych firm (w tym firm sektora turystycznego),
  - rozwój wspólnego transgranicznego systemu ochrony środowiska,
  - modernizacja i rozbudowa istniejącej sieci powiązań transportowych w celu zwiększenia dostępności terenów przygranicznych,
  - wsparcie inicjatyw społeczności lokalnych (fundusz mikroprojektów),
  - rozwój kapitału ludzkiego i instytucjonalnych form współpracy transgranicznej
  - wykorzystanie zasobów ludzkich i materialnych w dziedzinie badań naukowych, rozwoju technologicznego, edukacji, kultury w celu zwiększenia produktywności obszaru i jego zdolności do kreowania miejsc pracy.
 • Komponent B - współpraca transnarodowa między władzami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi w ramach dużych regionów paneuropejskich, mająca na celu zrównoważony i skoordynowany rozwój przestrzenny. W ramach komponentu B tworzone są możliwości dla rozwoju infrastruktury transeuropejskiej, opracowania strategii rozwoju przestrzennego w skali międzynarodowej, przy uwzględnieniu współpracy miast i obszarów wiejskich służącej zrównoważonemu rozwojowi. Ponadto, finansowane są projekty z zakresu ochrony środowiska i rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Większość realizowanych projektów to projekty "miękkie", stanowiące przygotowanie do przedsięwzięć infrastrukturalnych, wdrażanych w ramach regionalnych lub krajowych programów finansowanych z funduszy strukturalnych.
 • Komponent C - współpraca międzyregionalna w skali europejskiej, której celem jest rozwój powiązań sieciowych w zakresie polityki regionalnej, upowszechnianie systemowych przykładów właściwego rozwiązywania problemów, wymiana informacji i doświadczeń dotyczących rozwoju regionalnego oraz polityk i technik kohezyjnych.

Na lata 2004-2006 przeznaczono dla Polski ponad 220 mln €. Największa część środków przeznaczona została na realizację projektów w ramach komponentu A (80%).

INTERREG III A

Programy:
- 5 dwustronnych:

 • Polska - Meklemburgia Pomorze Przednie;
 • Polska - Brandenburgia;
 • Polska - Saksonia;
 • Polska - Czechy;
 • Polska - Słowacja

- 2 trójstronne:

 • Polska - Litwa - Federacja Rosyjska (Obwód Kaliningradzki);
 • Polska - Białoruś - Ukraina.

INTERREG III B i INTERREG III C

Projekty zgłoszone do INTERREG III B i INTERREG III C realizowane są w ramach struktur ponadnarodowych.

Polska uczestniczy w ramach:

- INTERREG III B:

 • w Programie CADSES (Central Adriatic Danubian South-Eastern European Space) - cały obszar Polski objęty jest wsparciem
 • i w Programie BSR (Baltic Sea Region) - cały obszar Polski objęty jest wsparciem

- INTERREG III C:

 • w Programie Strefy Północnej - województwa: zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie i kujawsko-pomorskie
 • i w Programie Strefy Wschodniej- województwa: dolnośląskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, śląskie i świętokrzyskie.

W obrębie INTERREG III C przynależność do danej strefy nie wyklucza możliwości uczestnictwa w projektach międzyregionalnej współpracy z udziałem partnerów z pozostałych stref istniejących w INTERREG III C.

aktualnosci

SPO WKP 2.2.1

Wednesday, 2007.01.03

Application deadline has been rescheduled from 12th January to 31st January! Your enterprise still has a chance to obtain a subsidity up to 70%.

kropki_aktualnosci

Food processors 2007-2013

Wednesday, 2006.12.06

Food processing will be supported by Rural Developement Program 2007-2013. Only 2 application rounds annually are planned - first one will be announced in the I quarter of incoming 2007. Which types of projects will obtain grant?

kropki_aktualnosci

7th Framework Program

Friday, 2006.11.24

16-17 November - international conference launching the 7 Framework Program in Poland took place in Warsaw. We have been there to.

kropki_aktualnosci

SPO-WKP 2.2.1

Friday, 2006.10.27

680 mln PLN exclusively for SME - last round opened!

kropki_aktualnosci kropki_aktualnosci
wyszukaj_fundusz
beneficjent:

cel:

kropki_aktualnosci podstawowe_linki kropki_aktualnosci zespol
podzialka
podzialka
© 2006 Grupa Kapitałowa "Business Consulting Group" Sp. z o.o. | 00-478 Warszawa, Al. Ujazdowskie 18 lok. 8, p.IV | biuro@bcgconsulting.pl | t: 22 621 63 66, f: 22 696 52 72