flagi
strona_glowna
baner_ankieta

Kredyt technologiczny

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. nr 179, poz. 1484) powołała Fundusz Kredytu Technologicznego utworzony w Banku Gospodarstwa Krajowego. Środki Funduszu przeznaczone są na kredyty technologiczne, udzielane na finansowanie inwestycji technologicznych.

Przeznaczenie kredytu

 1. Kredyt technologiczny jest kredytem inwestycyjnym przeznaczonym dla przedsiębiorcy.
 2. Kredyt udzielany jest na realizację inwestycji technologicznej, którą jest:

  - zakup nowej technologii, jej wdrożenie i uruchomienie w oparciu o nią produkcji nowych lub zmodernizowanych wyrobów lub świadczenie nowych lub zmodernizowanych usług,
  - wdrożenie własnej nowej technologii i uruchomienie w oparciu o nią produkcji nowych lub zmodernizowanych wyrobów lub świadczenie nowych lub zmodernizowanych usług.
 3. Przez nową technologię rozumie się wiedzę technologiczną w postaci wartości niematerialnych i prawnych, w szczególności wyniki badań naukowych i prac rozwojowych, która:

  - umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalonych wyrobów i usług,
  - nie jest stosowana na świecie dłużej niż 5 lat.
 4. Kredytem technologicznym nie może być finansowana realizacja:

  - dużej inwestycji (wydatki przekraczające równowartość w złotych 50 mln euro),
  - inwestycji w sektorze hutnictwa żelaza i stali, włókien syntetycznych, górnictwa węgla i rybołówstwa,
  - produkcji, przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów, o których mowa w Załączniku nr 1 do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.
 5. Kredytu technologicznego nie udziela się przedsiębiorcy:

  - znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej, tj:
  *w przypadku spółki kapitałowej - wykazującemu niepokrytą stratę z lat ubiegłych, łącznie z wynikiem finansowym roku bieżącego, przewyższającą 50% wartości kapitału zakładowego oraz stratę w ostatnim roku obrotowym przewyższającą 25% wartości kapitału zakładowego,
  *w przypadku spółki niebędącej spółką kapitałową - wykazującemu stratę przewyższającą 50% wartości majątku spółki, stanowiącego mienie wniesione jako wkład lub nabyte przez spółkę oraz stratę w ostatnim roku obrotowym przewyższającą 25% wartości tego majątku,
  * spełniającemu kryteria kwalifikujące do wszczęcia wobec niego postępowania upadłościowego.
 6. w okresie restrukturyzacji realizowanej z udziałem pomocy publicznej, chyba że jest mikroprzedsiębiorcą lub małym przedsiębiorcą.

W przypadku inwestycji technologicznej w sektorze budownictwa okrętowego, kredyt technologiczny może być udzielony wyłącznie na unowocześnienie lub modernizację istniejących stoczni w celu poprawy efektywności posiadanych instalacji i nie może być przeznaczony na restrukturyzację finansową stoczni.

Warunki kredytowania

 1. 1.Kredyt technologiczny udzielany jest na warunkach rynkowych, właściwych dla finansowania działalności gospodarczej, jako kredyt inwestycyjny, z zastrzeżeniem możliwości częściowego umorzenia kwoty kapitału kredytu.
 2. Zgodnie z ustawą, wnioski o udzielenie kredytu technologicznego mogą być składane w danym roku kalendarzowym w terminach:
  - 1 - 30 kwietnia
  - 1 - 31 lipca
  - 1 - 31 października
 3. udział własny przedsiębiorcy w finansowaniu inwestycji technologicznej, na którą udzielany jest kredyt, nie może być mniejszy niż 25% wartości netto tej inwestycji,
 4. udziału własnego nie mogą stanowić środki, które zostały uzyskane przez przedsiębiorcę w związku z udzieloną pomocą publiczną, w szczególności w formie kredytów, dopłat do oprocentowania kredytów, a także gwarancji lub poręczeń, na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku.
 5. kredyt technologiczny udzielany jest na okres do 72 miesięcy z możliwością jest karencji w spłacie kapitału kredytu do 12 miesięcy
 6. Kwota kredytu nie może przekroczyć równowartości w złotych 2 mln euro, przeliczanej według średniego kursu ogłaszanego przez NBP na dzień podjęcia decyzji o udzieleniu kredytu,
 7. 1.Przed uruchomieniem kredytu, Kredytobiorca zobowiązany jest do ustanowienia prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu.

Oprocentowanie kredytu i prowizje

 • zgodnie z zasadami oprocentowania kredytów udzielanych przez BGK na działalność gospodarczą, tj. według zmiennej stawki procentowej WIBOR 3mies. powiększonej o stałą marżę BGK,
 • prowizja z tytułu udzielenia kredytu pobierana jest jednorazowo w dniu uruchomienia kredytu z godnie z Taryfą opłat i prowizji za czynności bankowe w BGK

Umorzenie części kredytu

 1. odstawą dokonania umorzenia części kredytu technologicznego jest poniesienie przez Kredytobiorcę wydatków związanych z realizacją inwestycji technologicznej, pomniejszonych o należny podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy. Wydatki muszą być udokumentowane zapłaconymi fakturami, przeznaczonymi na:

  - zakup, na warunkach rynkowych, nowych lub używanych środków trwałych, z wyłączeniem środków transportu, w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie transportu,
  - rozbudowę lub modernizację istniejących środków trwałych,
  - instalację i uruchomienie środków trwałych,
  - prace przedrealizacyjne, w tym niezbędne studia, ekspertyzy, koncepcje, projekty techniczne bezpośrednio i wyłącznie związane z wdrożeniem nowej technologii, w oparciu o którą jest realizowana inwestycja technologiczna oraz koszty produkcyjne niezbędne do legalizacji technologicznej produktu (wyrobu lub usługi), powstałego wyniku tej inwestycji, finansowanej kredytem technologicznym,
  - zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie: patentów, licencji, nieopatentowanej wiedzy technicznej, technologicznej lub z zakresu organizacji i zarządzania, które w przypadku przedsiębiorcy niebędącego mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą nie mogą przekroczyć 25% wydatków, o których mowa w dwóch pierwszych podpunktach, pod warunkiem, że:

  * będą stanowić własność kredytobiorcy i będą przez niego wykorzystywane wyłącznie w podregionie w rozumieniu przepisów o Nomenklaturze Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS), w którym zrealizowana została inwestycja technologiczna finansowana kredytem technologicznym, przez okres co najmniej 5 lat od dnia zakończenia inwestycji,
  * zostały nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych,
  * podlegają amortyzacji zgodnie z przepisami podatkowymi.
 2. Umorzenie części kredytu technologicznego dokonywane jest:

  - po uruchomieniu przez Kredytobiorcę sprzedaży towarów i usług powstałych w wyniku inwestycji technologicznej, finansowanej kredytem technologicznym,
  - w ratach, których wysokość odpowiada 20% wartości netto (bez podatku od towarów usług), wykazanej na przedłożonych przez Kredytobiorcę zapłaconych fakturach, dokumentujących sprzedaż towarów i usług,
  - wnioski o umorzenie części kredytu, łącznie z fakturami, przyjmowane są od Kredytobiorcy nie częściej niż dwa razy w roku.
 3. Całkowita kwota umorzenia części kredytu technologicznego nie może przekroczyć:

  - równowartości w złotych 1 mln euro przeliczonej według średniego kursu ogłaszanego przez NBP na dzień dokonania umorzenia,
  - 50% kwoty wykorzystanego kapitału kredytu technologicznego,
  - w danym roku kalendarzowym - iloczynu 10% kwoty kapitału wykorzystanego kredytu technologicznego i liczby lat, które upłynęły od dnia udzielenia przedsiębiorcy kredytu technologicznego.
 4. 1.W zależności od miejsca realizacji inwestycji technologicznej, całkowita kwota umorzenia kredytu technologicznego nie może przekroczyć:

  - 30% wydatków poniesionych na realizację inwestycji technologicznej w Warszawie lub Poznaniu,
  - 40% wydatków poniesionych na realizację inwestycji technologicznej we Wrocławiu, Krakowie, Gdańsku-Gdyni-Sopocie,
  - 50% wydatków poniesionych na realizację inwestycji technologicznej na pozostałych obszarach,
  - w przypadku mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy, powyższe limity podwyższa się o 15 punktów procentowych, z wyłączeniem przedsiębiorcy działającego w sektorze transportu, z zastrzeżeniem, że umorzenie dokonywane jest do wysokości 50% kwoty wykorzystanego kredytu technologicznego.
 5. Umorzenie części kredytu technologicznego, stanowi pomoc publiczną uzyskaną przez przedsiębiorcę i podlega sumowaniu z inną pomocą publiczną uzyskaną przez tego przedsiębiorcę w innych formach oraz z innych źródeł, przeznaczoną na inwestycję technologiczną lub na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z tą inwestycją, w związku z czym, łączna wartość pomocy publicznej nie może przekroczyć limitów, o których mowa w p. 4, z zastrzeżeniem:

  - jej zmniejszenia do kwoty stanowiącej maksymalnie 30% tych limitów, w przypadku gdy umorzenie dotyczy kredytu udzielonego na realizację inwestycji w sektorze motoryzacyjnym, jeżeli wartość całkowitej pomocy publicznej brutto, przekracza równowartość 5 mln euro,
  - jej ograniczenia do wysokości 22,5% wydatków poniesionych na realizację inwestycji w przypadku gdy umorzenie dotyczy kredytu udzielonego na inwestycję technologiczną w sektorze budownictwa okrętowego.
 6. Dla celów podatku dochodowego umorzenie traktowane jest jako zwrot przedsiębiorcy wydatków na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w p.1.
aktualnosci

SPO WKP 2.2.1

Wednesday, 2007.01.03

Application deadline has been rescheduled from 12th January to 31st January! Your enterprise still has a chance to obtain a subsidity up to 70%.

kropki_aktualnosci

Food processors 2007-2013

Wednesday, 2006.12.06

Food processing will be supported by Rural Developement Program 2007-2013. Only 2 application rounds annually are planned - first one will be announced in the I quarter of incoming 2007. Which types of projects will obtain grant?

kropki_aktualnosci

7th Framework Program

Friday, 2006.11.24

16-17 November - international conference launching the 7 Framework Program in Poland took place in Warsaw. We have been there to.

kropki_aktualnosci

SPO-WKP 2.2.1

Friday, 2006.10.27

680 mln PLN exclusively for SME - last round opened!

kropki_aktualnosci kropki_aktualnosci
wyszukaj_fundusz
beneficjent:

cel:

kropki_aktualnosci podstawowe_linki kropki_aktualnosci zespol
podzialka
podzialka
© 2006 Grupa Kapitałowa "Business Consulting Group" Sp. z o.o. | 00-478 Warszawa, Al. Ujazdowskie 18 lok. 8, p.IV | biuro@bcgconsulting.pl | t: 22 621 63 66, f: 22 696 52 72