flagi
strona_glowna
baner_ankieta

Refundacje wywozowe na rynku wołowiny i cielęciny

Eksport mięsa wołowego nie jest zjawiskiem stabilnym w warunkach polskich. W ciągu kilku ostatnich lat można wskazać dwie tendencje w tym zakresie. W latach 1998-2001 następował silny spadek tego eksportu, wynikający ze znacznego handlu z rynkami Europy Wschodniej. W 2002 r. nastąpił odwrót od tej tendencji, a następnie wystąpiło niezwykle silne ożywienie eksportu, szczególnie do innych krajów UE. W 2003 roku, np. eksport mięsa czerwonego zwiększył się o 75%. Wzrósł eksport mięsa wołowego.
Integracja z rynkiem unijnym spowodowała m.in.:

 • względną stabilizację eksportu bydła, owiec i koni rzeźnych oraz mięsa baraniego i końskiego,
 • silne wahania w eksporcie mrożonych tusz wieprzowych, przy szybkim wzroście eksportu świeżego mięsa wieprzowego i wołowego,
 • przełamanie tendencji spadkowej w eksporcie przetworów mięsnych

Równocześnie bardzo szybko wzrósł eksport do krajów UE-25. W porównaniu z rokiem 2002 wzrósł eksport:

 • bydła rzeźnego dwukrotnie (ilości i wartości),
 • wołowiny i przetworów z tego mięsa ponad czterokrotnie

Cechą eksportu sektora wołowiny jest duży wywóz cieląt. Jego duża skala oznacza, że potencjał biologiczny produkcji wołowiny - ze względu na wysokie ceny w eksporcie cieląt - nie jest wykorzystywany przez naszych rolników, lecz głównie przez włoskich.
80% eksportu polskiego mięsa czerwonego trafia na rynki Unii Europejskiej.
Ta ostatnia oferuje wsparcie finansowe dla eksporterów wołowiny na zasadach analogicznych do tych w przypadku wieprzowiny (zaprezentowanych w majowym numerze "Rzeźnika" z tego roku).
Na wywóz z refundacją mięsa wołowego i cielęcego, podobnie jak do wieprzowiny, wymagane jest pozwolenie na wywóz. Oczywiście istnieje w tej mierze wyjątek: przy wywozie 1 szt. zwierząt żywych oraz ilości 200 kg dla innych produktów nie trzeba ubiegać się o takie pozwolenie.
Przedsiębiorca może ubiegać się w ARR o wydanie następujących pozwoleń:

 • wywozowe o wcześniejszym wyznaczeniu refundacji, (pozwolenie wydawane jest piątego dnia roboczego następującego po dniu złożenia wniosku o pozwolenie)
 • 5 - dniowe, uprawniające do wywozu nie więcej niż 22 ton wołowiny i cielęciny oraz do wypłaty refundacji wywozowej (pozwolenie wydawane jest w dniu złożenia wniosków, bez uprzedniego rozpatrzenia wniosków przez KE pod warunkiem, że do godz.13.00 zostało złożone w ARR stosowne zabezpieczenie)

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą wywóz żywych zwierząt może także ubiegać się o refundację. Konieczne jest wówczas przedstaiwenie w ARR - oprócz standardowych dowodów niezbędnych do wypłaty refundacji - dodatkowo:

 • dokumentów (świadectwo zdrowia, zaświadczenie hodowlane) potwierdzające dokonanie przez służby weterynaryjne w punkcie granicznym kontroli transportu w zakresie zapewnienia dobrostanu zwierząt,
 • dowody poświadczające dokonanie rozładunku transportu zwierząt w kraju nie należącym do UE,
 • oświadczenie przedsiębiorcy o ilości zwierząt wprowadzonych do wolnego obrotu w kraju przeznaczenia.
Tab.1
Stawki refundacji wywozowych do wołowiny i cielęciny
WG ROZPORZĄDZENIA NR 403/2006
OBOWIĄZUJĄCE OD 9 MARCA 2006 ROKU
Kod produktu miejsce przenzaczenia stawka refundacji EUR/100kg (7)
0102 10 10 9140 B00 33,30
0102 10 30 9140 B00 33,30
0201 10 00 9110 (1) B02
B03
47,10
27,70
0201 10 00 9130 (1) B02
B03
62,80
37,00
0201 20 20 9110 (1) B02
B03
62,80
37,00
0201 20 30 9110 (1) B02
B03
47,10
27,70
0201 20 50 9110 (1) B02
B03
78,50
46,20
0201 20 50 9130 (1) B02
B03
47,10
27,70
0201 30 00 9050 400 (3)
404 (4)
15,20
15,20
0201 30 00 9060 (6) B02
B03
29,10
9,70
0201 30 00 9100 (2) (6) B04
B03
EG
109,10
64,20
133,10
0201 30 00 9120 (2) (6) B04
B03
EG
65,40
38,50
79,80
0202 10 00 9100 B02
B03
20,90
7,00
0202 20 30 9000 B02
B03
20,90
7,00
0202 20 50 9900 B02
B03
20,90
7,00
0202 20 90 9100 B02
B03
20,90
7,00
0202 30 90 9100 400 (3)
404 (4)
15,20
15,20
0202 30 90 9200 (6) B02
B03
29,10
9,70
1602 50 31 9125 (5) B00 55,10
1602 50 31 9325 (5) B00 49,00
1602 50 39 9125 (5) B00 55,10
1602 50 39 9325 (5) B00 49,00

UWAGA: W przypadku, o którym mowa w art. 6 ust.2 akapit trzeci rozporządzenia (EWG) nr 1964/82, stawka refundacji wywozowej do produktów oznaczonych kodem 0201 30 00 9100 ulega zmniejszeniu o 10 EUR/100kg.

(1)Zgłoszenie w ramach podtytułu następuje zgodnie z certyfikatem zawartymi w załączniku do zmienionego Rozporządzenia Komisji (EWG) nr 32/82.
(2)Refundacja jest przyznawana zgodnie z warunkami ustanowionymi w zmienionym Rozporządzeniu (EWG) nr 1964/82.
(3)Przeprowadzone zgodnie ze zmienionym Rozporządzeniem (EWG) nr 2973/79.
(4)Przeprowadzone zgodnie ze zmienionym Rozporządzeniem (WE) nr 2051/96.
(5)Refundacja jest przyznawana zgodnie z zastosowaniem warunków ustanowionych w zmienionym Rozporządzeniu (EWG) nr 2388/84.
(6)Zawartość chudego mięsa wołowego bez tłuszczu ustalona jest zgodnie z procedurą opisaną w załączniku do Rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2429/86 (Dz.U.WE L 210, 1.8.1986, s. 39).

Termin 'średnia zawartość' odnosi sie do próbnej ilości zdefiniowanej w artykule 2(1) Rozporządzenia (WE) nr 765/2002 (Dz.U.WE L 117, 4.5.2002, s. 6). Próbka jest brana z części prezentującej najwieksze ryzyko

(7)Artykuł 33(10) zmienionego Rozporządzenia (WE) nr 1254/1999 przewiduje, że żadne refundacje wywozowe nie są przyznawane produktom przywożonym z krajów trzecich i ponownioe wywożonym do krajów trzecich.
Kody produktów i seria "A" kodów miejsc przeznaczenia określone są w Rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 3846/87 (Dz.U.WE L 366, 24.12.1987, s. 1) z późniejszymi zmianami.
Numeryczne kody miejsc przeznaczenia opisane są w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 750/2005 (Dz.U. L 126 z 19.05.2005, s. 12).
Pozostałe miejsca przeznaczenia zdefiniowane są następująco:
B00: Wszystkie miejsca przeznaczenia (kraje trzecie, inne obszary, zaopatrzenie i miejsca przeznaczenia traktowane jako wywóz ze Wspólnoty) z wyjątkiem Rumunii i Bułgarii
B02: B04 i miejsce przeznaczenia EG.
B03: Albania, Chorwacja, Bośnia i Hercegowina, Serbia i Czarnogóra, Kosowo,Republika byłej Jugosławii i Macedonii, zaopatrzenie i zapasy żywności (miejsca przeznaczenia wymienione w atrykułach 36 i 45 i odpowiednio w artykule 44 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/1999 jako zmienione (Dz.U.WE L 102, 17.4.1999, s. 11)).
B04: Turcja, Ukraina, Białoruś, Mołdawia, Rosja, Gruzja, Armenia, Azerbejdżan, Kazachstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tadżykistan, Kirigistan, Maroko, Algieria, Tunezja, Libia, Liban , Syria, Irak, Iran, Izrael, Zachodnie wybrzeże/Strefa Gazy, Jordania, Arabia Saudyjska, Kuwejt, Bahrajn, Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Oman, Jemen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar (Birma), Tajlandia, Wietnam, Indonezja, Filipiny, Chiny, Korea Północna, Hongkong, Sudan, Mauretania, Mali, Burkina Faso, Niger, Czad, Republika Zielonego Przylądka, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Gwinea, Sierra Leone, Liberia, Wybrzeże Kości Słoniowej, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Kamerun, Republika Środkowej Afryki, Gwinea Równikowa, Wyspy sw. Tomasza i Książęca, Gabon, Kongo, Kongo (Republika Demokratyczna), Ruanda, Burundi, Wyspy Św. Heleny z przyległościami, Angola, Etiopia, Erytrea, Dżibuti, Somalia, Uganda, Tanzania, Seszele z przyległościami, Brytyjskie terytoria Oceanu Indyjskiego, Mozambik, Mauritius, Comoros, Mayotte, Zambia, Malawi, Republika Południowej Afryki, Lesotho.
B11: Liban i Egipt.

W celu uzyskania pozwolenia wymagane jest złożenie w ARR zabezpieczenia, które stanowi iloczyn ilości produktu podanej we wniosku o pozwolenie i obowiązującej stawki zabezpieczenia. Dla pozwoleń na wywóz uprawniających do wypłaty refundacji z wcześniej wyznaczoną stawką i pozwoleń na wywóz 5 - dniowych wynosi ona:

 • 44 €/szt. żywych zwierząt,
 • 29 €/100 kg produktów oznaczonych kodem CN 0201 30 00 9100,
 • 16 € /100 kg wagi netto dla pozostałych produktów

Na podstawie otrzymanych z państw członkowskich zestawień dotyczących złożonych wniosków Komisja Europejska podejmuje decyzję dotyczącą ilości, na jakie zostaną wydane pozwolenia. W przypadku zastosowania przez KE procentowego współczynnika akceptacji poniżej 90% wnioskowanej ilości, przedsiębiorca ma prawo do wycofania złożonego wniosku. Prawo to przysługuje wyłącznie przedsiębiorcom ubiegającym się o pozwolenia na wywóz z wcześniej wyznaczoną stawką refundacji.
W okresie ważności pozwolenia przedsiębiorca dokonuje wywozu określonych w nim ilości. Pozwolenie należy zwrócić do ARR w okresie dwóch miesięcy od końca terminu jego ważności. W przypadku przekroczenia tego terminu kwota zabezpieczenia ulega częściowemu lub całkowitemu przepadkowi.
Wnioski te mogą być składane w ARR od poniedziałku do piątku każdego tygodnia. Za dzień złożenia wniosku uważa się dzień, w którym został on dostarczony do ARR do godz. 13.00. Wnioski złożone po godzinie 13.00 są uznawane za złożone następnego dnia roboczego.
W ramach wywozu z refundacją przedsiębiorcy mogą ubiegać się o pozwolenia uprawniające do wywozu produktów do USA i Kanady. Wnioski te mogą być składane w ARR w ciągu pierwszych dziesięciu dni każdego kwartału danego roku. Wnioski mogą dotyczyć określonej ilości wołowiny i cielęciny dostępnej w poszczególnych kwartałach danego roku. Przedsiębiorcy, którzy uzyskali pozwolenia na wywóz do USA i Kanady, mogą ubiegać się o specjalne stawki refundacji do świeżej i mrożonej wołowiny i cielęciny objętej kodami CN 0201 3000, 0202 3090.

Przedsiębiorcy mają także możliwość ubiegania się o specjalne refundacje wywozowe (Special Export Refunds - SER) na podstawie Rozporządzenia KE (WE) nr 1964/1982 z dnia 20 lipca 1982 r. ustanawiającego warunki przyznawania specjalnych refundacji wywozowych do niektórych rodzajów wołowiny bez kości oraz Rozporządzenia KE (WE) nr 32/1982 z 7 stycznia 1982 r. ustanawiającego warunki przyznawania specjalnych refundacji eksportowych w sektorze wołowiny i cielęciny.
Są to najwyższe stawki refundacji, które są wypłacane wyłącznie do mięsa wołowego spełniającego ściśle określone wymogi, pochodzącego z dorosłych sztuk męskich. Zasady ubiegania się o te refundacje są zbliżone do wymagań, jakie przedsiębiorca musi spełnić w ramach standardowej wypłaty refundacji wywozowej.
Ponadto przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć w ARR świadectwo identyfikacji mięsa, poświadczające pochodzenie mięsa wołowego z dorosłych sztuk męskich (potwierdzone w punkcie granicznym przez służby celne i służby weterynaryjne) oraz w przypadku odkostniania mięsa - spełnienie określonych zasad jego odkostniania, pakowania i transportu. Wywożona wołowina podlega na granicy badaniu jakościowemu, w celu określenia, z jakich osobników pochodzi mięso. W przypadku stwierdzenia, że mięso pochodzi z żeńskich osobników, przedsiębiorca traci prawo do refundacji.
Poniższa tabelka zawiera wszelkie niezbędne informacje dla przedsiębiorców zainteresowanych tym rodzajem refundacji:

Tab.2 Specjalne refundacje wywozowe (SER)
1. Rozporządzenie
Rozporządzenia KE (WE) nr 32/1982 z 7 stycznia 1982 r. ustanawiające warunki przyznawania specjalnych refundacji eksportowych w sektorze wołowiny i cielęciny.
Rozporządzenia KE (WE) nr 1964/1982 z dnia 20 lipca 1982 r. ustanawiające warunki przyznawania specjalnych refundacji wywozowych do niektórych rodzajów wołowiny bez kości.
2. Kody nomenklatury refundacji wywozowych
0201 10 00 9110, 0201 10 00 9130, 0201 20 20 9110, 0201 20 30 9110, 0201 20 50 9110, 0201 20 50 9130
0201 30 00 9100
0201 30 00 9120,
3. Stawka zabezpieczenia
16€/100kg
29€/100kg dla kodu 0201 30 00 9100,
16€/100kg dla kodu 0201 30 00 9120.
4. Termin składania wniosków o pozwolenie na wywóz
Wnioski o wydanie pozwolenia mogą być składane w każdym dniu roboczym tj. od poniedziałku do piątku do godziny 13:00. Wnioski złożone w sobotę, niedzielę, dzień świąteczny, dzień roboczy po godz. 13:00 traktowane są za złożone w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym faktycznie zostały złożone.
Wnioski o wydanie pozwolenia mogą być składane w każdym dniu roboczym tj. od poniedziałku do piątku do godziny 13:00. Wnioski złożone w sobotę, niedzielę, dzień świąteczny, dzień roboczy po godz. 13:00 traktowane są za złożone w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym faktycznie zostały złożone.
5. Termin wydania pozwolenia
Pozwolenia na wywóz wydaje się w piątym dniu roboczym następującym po dniu złożenia wniosku, z zastrzeżeniem, że w tym czasie Komisja nie podjęła działań specjalnych.
Pozwolenia na wywóz wydaje się w piątym dniu roboczym następującym po dniu złożenia wniosku, z zastrzeżeniem, że w tym czasie Komisja nie podjęła działań specjalnych.
6. Termin ważności pozwolenia

60 dni licząc od daty wydania pozwolenia na wywóz.

W przypadku wywozu wołowiny i cielęciny objętej przetargiem w krajach trzecich termin ważności pozwolenia upływa z końcem 4 miesiąca.

60 dni licząc od daty wydania pozwolenia na wywóz.

W przypadku wywozu wołowiny i cielęciny objętej przetargiem w krajach trzecich termin ważności pozwolenia upływa z końcem 4 miesiąca.

7. Dodatkowe informacje na wniosku
Pole 7 - kraj przeznaczenia
Pole 15 - szczegółowy opis produktu
Pole 16 - 12-cyfrowy kod produktu według nomenklatury refundacji wywozowych
Pole 20 - Specjalne Refundacje Wywozowe Rozporządzenie Komisji (WE) nr 32/1982.
Pole 7 - kraj przeznaczenia
Pole 15 - szczegółowy opis produktu
Pole 16 - 12-cyfrowy kod produktu według nomenklatury refundacji wywozowych
Pole 20 - Specjalne refundacje wywozowe Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1964/1982.
8. Dodatkowe wymagania dla produktu
Aby uzyskać refundację wywozową, przedsiębiorca musi potwierdzić, że produkt spełnia wymogi jakościowe i posiada odpowiedni znak jakości zdrowotnej zgodny z następującymi dyrektywami :

a)NR 64/433/EWG,
b)NR 94/65/WE,
c)NR 77/99/EWG

Produkty muszą posiadać specjalne oznaczenia IJHARS
Aby uzyskać refundację wywozową, przedsiębiorca musi potwierdzić, że produkt spełnia wymogi jakościowe i posiada odpowiedni znak jakości zdrowotnej zgodny z następującymi dyrektywami :

a)NR 64/433/EWG,
b)NR 94/65/WE,
c)NR 77/99/EWG

Produkty muszą posiadać specjalne oznaczenia IJHARS
9. Dodatkowe wymagania dla przedsiębiorcy oraz dokumenty

W celu uzyskania specjalnych refundacji wywozowych (SER) przedsiębiorca jest zobowiązany do spełnienia warunków dotyczących produkcji, przechowywania i transportu mięsa. W przypadku niespełnienia określonych warunków przedsiębiorca traci prawo do uzyskania refundacji wywozowych (SER).
Przedsiębiorca ubiegający się o specjalną refundację wywozową
musi uzyskać zaświadczenie dotyczące wołowiny z dorosłego bydła płci męskiej zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 32/1982.

Zaświadczenia takie wydają Wojewódzkie Inspektoraty IJHARS.

Minimum 24 godziny przed dniem uboju dorosłego bydła płci męskiej w ramach specjalnych refundacji wywozowych należy powiadomić Wojewódzki Inspektorat IJHARS o zamiarze uzyskania takiego rodzaju mięsa. Zgłoszenie powinno zawierać m.in.:

a)datę uboju,
b)rzeźnię dokonującą uboju,
c)ilość zgłoszonych do uboju sztuk zwierząt.

Pracownik IJHARS nadzorujący cały proces uzysku mięsa stempluje każdy kawałek mięsa w sposób widoczny i trwały potwierdzający jego rodzaj (z dorosłych sztuk męskich). Po zakończonym procesie uzysku, załadunku i zaplombowaniu środka transportu, podczas którego określana jest waga netto mięsa przez pracownika IJHARS oraz wystawiane jest
zaświadczenie dotyczące wołowiny z dorosłego bydła płci męskiej zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 32/1982. Dokument taki składa się z oryginału i czterech kopii.
Oryginał i dwie kopie otrzymuje przedsiębiorca, jedna kopia pozostaje w WI IJHARS, jedna kopia zostaje przekazana za pośrednictwem Głównego Inspektoratu IJHARS do ARR.

Aby uzyskać refundację do wywozu przedsiębiorca zobowiązany jest w momencie dopuszczenia towaru do procedury wywozu przedstawić Służbom Celnym oryginał zaświadczenia wydanego przez IJHARS w celu potwierdzenia i odesłania do ARR..

W celu uzyskania specjalnych refundacji wywozowych (SER) przedsiębiorca jest zobowiązany do spełnienia warunków dotyczących produkcji, przechowywania i transportu mięsa. W przypadku niespełnienia określonych warunków przedsiębiorca traci prawo do uzyskania refundacji wywozowych (SER).

Przedsiębiorca ubiegający się o specjalną refundację wywozową musi uzyskać zaświadczenie dla mięsa bez kości z ćwierci tylnych lub ćwierci przednich pochodzących z dorosłego bydła płci męskiej zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1964/1982.

Odkostnieniu może być poddane jedynie mięso posiadające zaświadczenie dotyczące wołowiny z dorosłego bydła płci męskiej uzyskane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 32/1982.
Zaświadczenia takie wydają Wojewódzkie Inspektoraty IJHARS.

Minimum 24 godziny przed dniem uzyskania mięsa w ramach specjalnych refundacji wywozowych należy powiadomić Wojewódzki Inspektorat IJHARS o intencji oddzielenia tylnych lub przednich ćwierci od kości. Zgłoszenie powinno zawierać min.:

a) datę oddzielania mięsa od kości,
b) opis i ilość produktów które zostaną oddzielnie zapakowane.

Przedsiębiorca ma 10 dni roboczych na dokonanie oddzielenia od kości mięsa licząc od dnia przyjęcia deklaracji intencji oddzielenia mięsa od kości. Każdy uzyskany kawałek mięsa musi być oddzielnie zapakowany i oznaczony zgodnie z wymogami IJHARS. Pracownik IJHARS nadzorujący cały proces uzysku mięsa oznacza każdy kawałek mięsa w sposób widoczny i trwały potwierdzający typ i rodzaj mięsa (z dorosłych sztuk męskich). Elementy mięsa uzyskane w procesie odkostnienia muszą być zapakowane w kartony lub inne opakowania zbiorcze w taki sposób, aby w jednym opakowaniu znajdował się jeden rodzaj mięsa. Opakowania zbiorcze są oficjalnie pieczętowane przez pracownika IJHARS i zaopatrywane w szczegóły umożliwiające identyfikację pozbawionego kości mięsa (waga netto, typ, ilość kawałków i numer seryjny). W pomieszczeniach gdzie wykrawa się kości oraz przycina i pakuje mięso może znajdować się jedynie mięso objęte Rozporządzeniem (WE) Nr 1964/1982 oraz wieprzowina.


Zabrania się oddzielania od kości ćwierci przednich i tylnych w tym samym czasie i w tym samym pomieszczeniu.

Kości, duże ścięgna, tkanka chrzęstna, części tłuszczu oraz okrawki pozostałe po oddzieleniu od kości mogą być sprzedawane na obszarze Wspólnoty.

Wywóz odkostnionego mięsa wołowego z ćwierci tylnych

Specjalne refundacje wywozowe są udzielane pod warunkiem dokonania wywozu minimum 95% łącznej wagi kawałków mięsa, wyprodukowanych przez oddzielenie od kości.

Przedsiębiorca może skorzystać z opcji wywozu nie mniej niż 85% łącznej wagi kawałków mięsa wyprodukowanych przez oddzielenie od kości, w takim przypadku wypłacana refundacja specjalna ulega zmniejszeniu. Opcja ta pozwala na pozostawienie i sprzedaż na terenie Wspólnoty jednego rodzaju mięsa.

Wywóz odkostnionego mięsa wołowego z ćwierci przednich

Warunkiem uzyskania specjalnych refundacji wywozowych jest dokonanie wywozu całej ilości kawałków mięsa wyprodukowanych z ćwierci przednich przez oddzielenie od kości.

Po zakończonym procesie odkostnienia, załadunku i zaplombowaniu środka transportu, podczas którego określana jest waga netto mięsa przez pracownika IJHARS oraz wystawiane jest zaświadczenie dla mięsa bez kości z ćwierci tylnych lub ćwierci przednich pochodzących z dorosłego bydła płci męskiej zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1964/1982.
Dokument taki składa się z oryginału i czterech kopii. Oryginał i dwie kopie otrzymuje przedsiębiorca, jedna kopia pozostaje w WI IJHARS, jedna kopia zostaje przekazana za pośrednictwem Głównego Inspektoratu IJHARS do ARR. Aby uzyskać refundację do wywozu przedsiębiorca zobowiązany jest w momencie dopuszczenia towaru do procedury wywozu przedstawić Służbom Celnym oryginały zaświadczeń nr 32/1982 oraz 1964/1982 wydanych przez IJHARS w celu potwierdzenia i odesłania do ARR.

10. Możliwość przeniesienia praw
Istnieje możliwość przeniesienia praw wynikających z pozwolenia na wywóz.
Istnieje możliwość przeniesienia praw wynikających z pozwolenia na wywóz.

Wszystkie kody nomenklatury refundacji wywozowych dostępne są na stronie www.arr.gov.pl

aktualnosci

SPO WKP 2.2.1

Wednesday, 2007.01.03

Application deadline has been rescheduled from 12th January to 31st January! Your enterprise still has a chance to obtain a subsidity up to 70%.

kropki_aktualnosci

Food processors 2007-2013

Wednesday, 2006.12.06

Food processing will be supported by Rural Developement Program 2007-2013. Only 2 application rounds annually are planned - first one will be announced in the I quarter of incoming 2007. Which types of projects will obtain grant?

kropki_aktualnosci

7th Framework Program

Friday, 2006.11.24

16-17 November - international conference launching the 7 Framework Program in Poland took place in Warsaw. We have been there to.

kropki_aktualnosci

SPO-WKP 2.2.1

Friday, 2006.10.27

680 mln PLN exclusively for SME - last round opened!

kropki_aktualnosci kropki_aktualnosci
wyszukaj_fundusz
beneficjent:

cel:

kropki_aktualnosci podstawowe_linki kropki_aktualnosci zespol
podzialka
podzialka
© 2006 Grupa Kapitałowa "Business Consulting Group" Sp. z o.o. | 00-478 Warszawa, Al. Ujazdowskie 18 lok. 8, p.IV | biuro@bcgconsulting.pl | t: 22 621 63 66, f: 22 696 52 72