flagi
strona_glowna
baner_ankieta

WSPARCIE DZIAŁAŃ INNOWACYJNYCH W ROLNICTWIE

Choć początek roku 2007 zbliża się wielkimi krokami, większość programów operacyjnych jest nadal w fazie projektowej i konsultacyjnej. Zatem ostatecznych rozstrzygnięć oficjalnie brak. Jednakże, dostępne obecnie i szeroko dyskutowane projekty rozdzielające unijne pieniądze na lata 2007-2013 zostaną zapewne zatwierdzone w aktualnej postaci. Możliwe są jedynie drobne poprawki i uzupełnienia.
Te ostatnie nie ominą między innymi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a w zasadzie jego wersji z lipca br., z którą można się zapoznać na stronach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Baczny obserwator zauważył zapewnie, że Oś Priorytetowa 1 zawiera katalog działań o niepełnej numeracji. Po działaniu o nazwie "Wzrost wartości dodanej poprzez wsparcie podstawowej produkcji rolnej i leśnej" oznaczonej kode123 następuje działanie 125. Nie jest to wynik jakiegoś błędu, ale celowy zabieg autorów projektu PROW 2007-2013. Zostawili oni w ten sposób miejsce na dodatkowe działanie, które umożliwi beneficjentom z sektora rolnego uzyskanie wsparcia finansowego ze środków unijnych na innowacyjne przedsięwzięcia.
Działanie o kodzie 124 zostało już opracowane przez specjalnie do tego celu powołany zespół ekspertów. W pracach projektowych udział brała między innymi Prezes Zarządu Grupy Kapitałowej "Business Consulting Group" Sp. z o.o., Pani Beata Matecka. Swoje doświadczenie w zakresie doradztwa w pozyskiwaniu środków przez podmioty związane z działalnością rolno-spożywczą wykorzystała do stworzenia praktycznego i przede wszystkim przydatnego działania, które przewiduje maksymalny poziom wsparcia na poziomie 50 mln Euro.
Schemat działania jest analogiczny do stosowanych już rozwiązań w innych obszarach gospodarki. Nigdy jednakże dotychczas nie realizowano go w sektorze rolno-spożywczym i leśnym jak to będzie miało miejsce w nadchodzącym okresie programowania. Dostrzeżono bowiem, że wsparcie badań oraz procesów innowacyjnych przyczyni się do wzrostu konkurencyjności nie tylko dużych, ale także małych przedsiębiorstw przetwórczych i rolnych. Dzięki współpracy z jednostkami prowadzącymi badania i rozwojowe przedsięwzięcia w celu wprowadzenia nowego produktu, wydajność wspomnianych podmiotów z sektora pozanaukowego wzrośnie.
Wsparcie w ramach tego działania może być przyznane jedynie konsorcjum, ponieważ efektywność dofinansowania jest zależna od profesjonalizmu działań. Dlatego też, promowana jest tutaj idea współpracy. Obowiązkowo zatem jednym z podmiotów tworzących konsorcjum jest jednostka naukowo-badawcza. Skład konsorcjum obwarowany jest dodatkowo koniecznością udziału minimum dwóch kolejnych podmiotów: osoby prowadzącej rolniczą działalność gospodarczą oraz przetwórcy.
Powołane zgodnie z powyższymi zasadami konsorcjum może ubiegać się o przyznanie dotacji na:

  1. prace przygotowawcze (m.in. badania, jednak z wyjątkiem badań podstawowych) oraz opracowanie lub rozwój nowych produktów, procesów lub technologii
  2. prace związane z wdrożeniem nowych produktów i procesów lub technologii, w tym nadzór nad wdrożeniem, koszty testów, koszty zakupu urządzeń kontrolnych i pomiarowych, koszty zakupu maszyn, urządzeń lub instalacji technologicznych
  3. koszty ogólne, tj. związane z poprzednimi punktami (np. wynagrodzenie dla inżynierów, konsultantów, koszty zakupu praw patentowych i licencji koniecznych do realizacji projektu, koszty promocji, koszty administracyjne zarządzania projektem)

Zdaję sobie sprawę z tego, że nie wszystko jest jasne dla potencjalnych beneficjentów, ale firmy konsultingowe takie jak Grupa Kapitałowa "Business Consulting Group" Sp. z o.o. istnieją także po to, by rozwiać zainteresowanym wszelkie wątpliwości. Przykładowo pojęcie badań podstawowych jest dość kluczowe. Badania kwalifikowane do tej grupy to działania mające na celu poszerzenie wiedzy. Jednocześnie nie mogą być one powiązane z celami przemysłowymi lub handlowymi, których wyniki powinny być publicznie udostępnione.
Ponadto projekt musi mieć wymierny efekt ekonomiczny i ekologiczny przynajmniej w jednej z poniższych dziedzin rolnictwa:

  • rozpowszechnianie innowacyjnych metod
  • wprowadzanie nowych produktów
  • wprowadzanie nowych procesów i technologii

Przejdźmy jednak do najbardziej interesującej kwestii, czyli środków finansowych. Wsparcie odbywa się jak zwykle na zasadzie refundacji. Precyzując, beneficjent po przyznaniu dofinansowania musi samodzielnie ponieść wszystkie związane z projektem wydatki, aby później otrzymać zwrot kosztów kwalifikowanych na poziomie 75%. Publiczne placówki badawczo-rozwojowe mogą jednak liczyć nawet na 100% zwrot. Istnieje także możliwość skorzystania z zaliczki w wysokości do 20% wkładu środków publicznych.
Minimalna wysokość dotacji dla jednego projektu to 50 tys. Euro. Nie może ona natomiast przekroczyć 1,5 mln Euro.
Działanie jest nowatorskie w odniesieniu do sektorów rolnego i leśnego, dlatego warto dobrze przygotować się do złożenia wniosku, które będzie możliwe najprawdopodobniej już na początku przyszłego roku. Najlepszym rozwiązaniem, będzie zwrócenie się pomoc do profesjonalistów w zakresie zarządzania projektem, których odnajdziecie w Grupie Doradztwa Europejskiego Business Consulting Group Sp. z o.o. Skorzystanie z kompleksowych usług to gwarancja pełnej skuteczności i powodzenia projektu.

aktualnosci

SPO WKP 2.2.1

Wednesday, 2007.01.03

Application deadline has been rescheduled from 12th January to 31st January! Your enterprise still has a chance to obtain a subsidity up to 70%.

kropki_aktualnosci

Food processors 2007-2013

Wednesday, 2006.12.06

Food processing will be supported by Rural Developement Program 2007-2013. Only 2 application rounds annually are planned - first one will be announced in the I quarter of incoming 2007. Which types of projects will obtain grant?

kropki_aktualnosci

7th Framework Program

Friday, 2006.11.24

16-17 November - international conference launching the 7 Framework Program in Poland took place in Warsaw. We have been there to.

kropki_aktualnosci

SPO-WKP 2.2.1

Friday, 2006.10.27

680 mln PLN exclusively for SME - last round opened!

kropki_aktualnosci kropki_aktualnosci
wyszukaj_fundusz
beneficjent:

cel:

kropki_aktualnosci podstawowe_linki kropki_aktualnosci zespol
podzialka
podzialka
© 2006 Grupa Kapitałowa "Business Consulting Group" Sp. z o.o. | 00-478 Warszawa, Al. Ujazdowskie 18 lok. 8, p.IV | biuro@bcgconsulting.pl | t: 22 621 63 66, f: 22 696 52 72