flagi
strona_glowna
baner_ankieta

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/02

Grupa Kapitałowa „Business Consulting Group” Sp. z o.o. majšc na uwadze zachowanie zasady konkurencyjnoœci przy wyborze Wykonawców projektu zaprasza do składania ofert w ramach zamówienia na Merytoryczne opracowanie materiału szkoleniowego, przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych, e-learningowych i konsultacji on-line oraz zapewnienie podręczników na szkolenia w ramach projektu „CERTYFIKOWANY AUDYTOR – II EDYCJA” w województwie œlšskim, współfinansowanego ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia 24 grudnia 2012 r. do godz. 14.00. Oferty otrzymane po wyznaczonym terminie nie będš rozpatrywane. W przypadku wysyłki pocztowej lub wysyłki kurierskiej za datę wpływu uznaje się datę doręczenia oferty Zamawiajšcemu.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01

Grupa Kapitałowa „Business Consulting Group” Sp. z o.o. mając na uwadze zachowanie zasady konkurencyjnoœci przy wyborze Wykonawców projektu zaprasza do składania ofert w ramach zamówienia na obsługę hotelarsko – restauracyjnš szkoleń w projekcie pt.: „CERTYFIKOWANY AUDYTOR – II EDYCJA” współfinansowanego ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia 19 grudnia 2012 r. do godz. 14.00. Oferty otrzymane po wyznaczonym terminie nie będš rozpatrywane. W przypadku wysyłki pocztowej lub wysyłki kurierskiej za datę wpływu uznaje się datę doręczenia oferty Zamawiającemu.

Zapytanie ofertowe

Grupa Kapitałowa „Business Consulting Group” Sp. z o.o. mając na uwadze zachowanie zasady konkurencyjnośœci przy wyborze Wykonawców projektu zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia pt. Realizacja usług szkoleniowych w ramach projektu „Profesjonalni i skuteczni - projekt dla pracowników branży telekomunikacyjnej” współfinansowanego ze œsrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia 27 czerwca 2012 r. do godz. 14.00. Oferty otrzymane po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysyłki pocztowej lub wysyłki kurierskiej za datę wpływu uznaje się datę doręczenia oferty Zamawiającemu.

Zapytanie ofertowe

Grupa Kapitałowa „Business Consulting Group” Sp. z o.o. mając na uwadze zachowanie zasady konkurencyjnoœci przy wyborze Wykonawców projektu zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia pt. Zakup i dostawa zestawów szkoleniowych dla uczestników projektu oraz ogłoszenia prasowe i reklama na portalach branżowych w ramach projektu pt.: „Profesjonalni i skuteczni - projekt dla pracowników branży telekomunikacyjnej” współfinansowanego ze œśrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia 6 paŸdziernika 2011 r. do godz. 15.00. Oferty otrzymane po wyznaczonym terminie nie będš rozpatrywane. W przypadku wysyłki pocztowej lub wysyłki kurierskiej za datę wpływu uznaje się datę doręczenia oferty Zamawiającemu.

Fundusze UE 2007-2013

17 maja tego roku w Brukseli ustalono ostateczny kształt budżetu Unii Europejskiej na lata 2007-2013. Porozumienie to przewiduje, że Polska otrzyma w tym czasie ponad 91 mld euro z unijnego budżetu. Na tę kwotę składa się głównie prawie 60 mld euro z unijnych funduszy strukturalnych i spójnościowych oraz niemal 27 mld euro na polskie rolnictwo (w tym na dopłaty bezpośrednie, rozwój wsi i renty rolnicze). Na początku września br. Komisja Europejska poinformowała, że powiększyła planowaną alokację dla Polski o prognozowaną na 2013 r. inflację. Tym sposobem suma przeznaczona dla naszego kraju wzrosła do ponad 67 mld Euro.
W nadchodzącym okresie programowania środki te zostaną rozdysponowane za pośrednictwem krajowych programów operacyjnych zarządzanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz 16 Regionalnych Programów Operacyjnych zarządzanych przez samorządy poszczególnych województw:

  • PO - Innowacyjna Gospodarka (przedsiębiorczość)
  • PO - Kapitał Ludzki (rozwój zasobów ludzkich)
  • PO - Rozwój Polski Wschodniej (specjalny program dla 5 województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego),
  • PO - Infrastruktura i Środowisko (ochrona i środowisko),
  • PO - Pomoc techniczna (pomoc we wdrażaniu programów)
  • Programy operacyjne Europejskiej Współpracy Terytorialnej (współpraca w wymiarze transgranicznym, transnarodowym i międzyregionalnym)
  • 16 RPO

Największa część środków przeznaczonych dla Polski została zarezerwowana na PO - Infrastruktura i Środowisko (35,7% całości).
Powyższe programy będą korzystały tylko z dwóch funduszy strukturalnych: EFS i EFRR.

W nadchodzącym okresie programowania wsparciem objęte zostaną także: sektor rolny i rybny, jednakże źródła jego finansowania są inne. Rozwój obszarów wiejskich będzie korzystał ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i będą one rozdysponowane za pomocą Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Natomiast sektor rybny uzyska wsparcie z Europejskiego Funduszu Rybackiego (EFF). Podział środków nastąpi przy pomocy Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".

Materiały do pobrania:

aktualnosci

Informacja o realizacji projektu

Poniedziałek, 05 maj 2014

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Tytuł Projektu: "Promocja Grupy Kapitałowej „Business Consulting Group” na rynku brazylijskim "

kropki_aktualnosci

Informacja o realizacji projektu

Wtorek, 05 listopad 2013

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Tytuł Projektu: "Wdrożenie systemu zarządzania portfelem projektów, współpracy projektowej i realizacji umów, wraz z repozytoriami i mechanizmami rozliczeniowymi "

kropki_aktualnosci

Przedłużenie rekrutacji w Biurze Terenowym w Radomiu

Poniedziałek, 04 lipiec 2011

Ze względu na nieprzewidziane okoliczności proces rekrutacji w Biurze Terenowym w Radomiu uległ przedłużeniu o jeden dzień.

kropki_aktualnosci

Rekrutacja do projektu “Twój pomysł na biznes” trwa do 4 lipca!

Piątek, 01 lipiec 2011

Rekrutacja do projektu “Twój pomysł na biznes” trwa do 4 lipca! Rekrutacja do projektu trwa do 4 lipca 2011 r. do godziny 17.00.

kropki_aktualnosci

“Twój pomysł na biznes”

Środa, 08 czerwiec 2011

Grupa Kapitałowa "Business Consulting Group" Sp. z o.o., w partnerstwie ze Związkiem Pracodawców Warszawy i Mazowsza rozpoczęła realizację projektu: „TWÓJ POMYSŁ NA BIZNES”

kropki_aktualnosci

Projekt pt.

Środa, 06 kwiecień 2011

Grupa Kapitałowa “Business Consulting Group” Sp. z o.o. rozpoczyna realizację projekt pt. “Certyfikowany Audytor” w woj. podkarpackim. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Obecnie trwa rekrutacja uczestników.

kropki_aktualnosci

Zarządzanie i rozliczanie projektów

Środa, 23 marzec 2011

Grupa Kapitałowa "Business Consulting Group" Sp. z o.o. oferuje usługi zarządzania i rozliczania projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Zapraszamy do współpracy.

kropki_aktualnosci

Ranking firm doradztwa europejskiego pisma ogólnopolskiego „Fundusze Europejskie”.

Piątek, 04 marzec 2011

Wyniki rankingu styczeń – luty 2011 r.

kropki_aktualnosci

Nabór wniosków w ramach działania 1.4 PO IG „Wsparcie projektów celowych”.

Poniedziałek, 21 luty 2011

Polska Agencja Przedsiębiorczości, jako Instytucja Wdrażająca działająca na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnie 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. Nr 68, poz. 414, z późn. zm.) ogłosiła pierwszą w 2011 r. rundę aplikacyjną konkursu projektów w ramach działania 1.4 „Wsparcie projektów celowych”.

kropki_aktualnosci

Nabór wniosków w ramach działania 8.3 PO IG „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Wtorek, 15 luty 2011

Władza Wdrażająca Programy Europejskie, jako Instytucja Wdrażająca działająca z upoważnienia Ministra Rozwoju Regionalnego (Instytucja Zarządzająca PO IG) oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Instytucja Pośrednicząca PO IG), ogłosiła nabór wniosków w ramach działania 8.3 PO IG „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – einclusion”.

kropki_aktualnosci

"Nauczyciel Zawodów Ekonomicznych w Nowoczesnym Przedsiębiorstwie" - trwa rekrutacja uczestników.

Wtorek, 08 luty 2011

Grupa Kapitałowa “Business Consulting Group” Sp. z o.o. realizuje projekt “Nauczyciel Zawodów Ekonomicznych w Nowoczesnym Przedsiębiorstwie” współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Trwa rekrutacja uczestników.

kropki_aktualnosci

Nabór wniosków w ramach działania 6.1 PO IG „Paszport do eksportu”.

Poniedziałek, 07 luty 2011

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, jako Instytucja Wdrażająca działająca na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013(Dz. U. z 2008 r. Nr 68, poz. 414, z późn. zm.), ogłosiła konkurs projektów w ramach działania 6.1 „Paszport do eksportu” – I runda aplikacyjna w 2011 r.

kropki_aktualnosci

"Z wyścigu o e - dotacje wypadło 278 firm", Puls Biznesu, 1 luty 2011 rok.

Wtorek, 01 luty 2011

Wypowiedź naszego eksperta dla Pulsu Biznesu.

kropki_aktualnosci

Nabór wniosków w ramach poddziałania 5.4.1 POIG.

Poniedziałek, 31 styczeń 2011

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, jako Instytucja Wdrażająca, ogłosiła konkurs projektów w ramach działania 5.4 „Zarządzanie własnością intelektualną”, poddziałanie 5.4.1 „Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej”.

kropki_aktualnosci

Nabór wniosków w ramach poddziałania 3.3.2 POIG.

Poniedziałek, 31 styczeń 2011

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, jako Instytucja Wdrażająca, ogłosiła konkurs projektów w ramach działania 3.3 „Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP”, poddziałanie 3.3.2 „Wsparcie dla MSP”.

kropki_aktualnosci

Zapytanie ofertowe nr 2/12/2010

Piątek, 10 grudzień 2010

Wybór wykonawcy monitoringu i ewaluacji projektu: Nauczyciel Zawodów Ekonomicznych w Nowoczesnym Przedsiębiorstwie.

kropki_aktualnosci

Zapytanie ofertowe nr 1/12/2010

Piątek, 10 grudzień 2010

Wybór wykonawcy opracowania graficznego oraz wydruku materiałów do projektu: Nauczyciel Zawodów Ekonomicznych w Nowoczesnym Przedsiębiorstwie.

kropki_aktualnosci

Nabór wniosków w ramach działania 2.1 oraz 2.2 POIiŚ.

Piątek, 10 grudzień 2010

Ministerstwo Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, ogłosiło nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektów w ramach Priorytetu II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 – Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (konkurs 5/PO IiŚ/2.1/01/2011), działanie 2.2 – Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich (konkurs nr 6/POIiŚ/2.2/01/2011).

kropki_aktualnosci

Nabór wniosków w ramach działania 4.3 „Kredyt technologiczny”.

Piątek, 01 październik 2010

Bank Gospodarstwa Krajowego, jako Instytucja Wdrażająca, działając na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. Nr 116, poz. 730) ogłosił zamknięcie konkursu uruchomionego 1 lipca 2009 r. w ramach działania 4.3 „Kredyt Technologiczny” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013 z dniem 30 września 2010 r. ze względu na zmianę dokumentacji konkursowej. Jednocześnie od dnia 1 października 2010 r. BGK ogłosił kolejny nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 4.3 „Kredyt technologiczny” prowadzony w trybie ciągłym do wyczerpania limitu środków lub do zamknięcia konkursu.

kropki_aktualnosci

Ranking firm doradztwa europejskiego miesięcznika Forbes.

Czwartek, 02 wrzesień 2010

Wyniki rankingu z sierpnia 2010 r.

kropki_aktualnosci

Elwiatr Pruszyński Sp. z o.o. - wyniki postępowania przetargowego

Poniedziałek, 28 czerwiec 2010

Przedsiębiorstwo Elwiatr Pruszyński Sp. z o.o. ogłosiło wyniki postępowania przetargowego na dostawę 10 turbin wiatrowych o mocy 2 MW wraz z monatażem.

kropki_aktualnosci kropki_aktualnosci
wyszukaj_fundusz
beneficjent:

cel:

kropki_aktualnosci podstawowe_linki kropki_aktualnosci zespol
podzialka
podzialka
© 2006 Grupa Kapitałowa "Business Consulting Group" Sp. z o.o. | ul. Sobieskiego 102 A lok. U7, 00-764 Warszawa | biuro@bcgconsulting.pl | t: 22 55 09 100 | f: 22 696 52 72
vmg