flagi
strona_glowna
baner_ankieta

Warszawa, dnia 6 lipca 2018 roku”

Zarząd spółki pod firmą Grupa Kapitałowa Business Consulting Group sp. z o.o. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS , XIII Wydział Gospodarczego pod numerem KRS 0000245142 NIP 7010002547, REGON 140301990, adres: Jana III Sobieskiego 102A/U7, 00-764 Warszawa niniejszym wystawia na sprzedaż wierzytelności wynikające z umów pożyczek zawartych pomiędzy Grupą Kapitałową Business Consulting Group sp. z o.o. a Green Energy sp. z o.o. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS, XIII Wydział Gospodarczego pod numerem KRS 0000321308, NIP 7010182839, REGON 141854684, adres: Jana III Sobieskiego 102A/U7, 00-764 Warszawa - w kwocie głównej 10.453.798,01 złotych wraz z odsetkami według oprocentowania 4,5% w stosunku rocznym, z terminem wymagalności na wezwanie.

Niniejszy projekt zakłada nawiązanie przez Technikum z Zespołu Szkół im. gen. L. M. Paca w Dowspudzie współpracy z pracodawcami, a następnie organizację u nich staży skierowanych do 80 (47K i 33 M) uczniów/uczennic , celem podniesienia u nich kompetencji oraz umiejętności praktycznych w zakresie zawodu w którym się kształcą jednocześnie dodatkowo podnieść ich szanse na przyszłym rynku pracy
więcej »


Projekt "Profesjonalny nauczyciel zawodu" zakończony.”

więcej »


Informacja o realizacji projektu

Tytuł projektu: „Przygotowanie Instytutu Bankowego Szkoleń i Konsultingu do pozyskania zewnętrznego inwestora”.

Projekt współfinansowany ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiaj‘cego inwestowanie w MSP,
Poddziałanie 3.3.2 Wsparcie dla MSP

Zrealizowany cel projektu:

Przygotowanie Instytutu Bankowego Szkoleń i Konsultingu Sp. z o.o. do pozyskania zewnętrznego inwestora poprzez zakup usług doradczych, dokumentów i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznego finansowania o charakterze udziałowym celem utworzenia nowoczesnej platformy e-learningowej z ofert‘ dla banków spółdzielczych.
„Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”

Strona internetowa beneficjenta: www.ibsik.pl

Przydatne linki:
www.mrr.gov.pl
www.poig.gov.pl
www.parp.gov.pl


Zmiana siedziby Grupy Kapitałowej „Business Consulting Group”
Z dniem 1 grudnia Grupa Kapitałowa „Business Consulting Group” zmieniła swoją siedzibę. Zapraszamy Państwa do naszego nowego biura przy ul. Sobieskiego 102 A lok. U7 w Warszawie.
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2.1.1-A77/10/2011/02 w ramach ogólnopolskiego otwartego Projektu pt.: „Profesjonalni i skuteczni - projekt dla pracowników branży telekomunikacyjnej”

Specjalista ds. szkoleń - obsługa szkoleń w ramach projektu „Profesjonalni i skuteczni - projekt dla pracowników branży telekomunikacyjnej”

Informacja o realizacji projektu
Poniedziałek, 05 maj 2014

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Tytuł Projektu: "Promocja Grupy Kapitałowej „Business Consulting Group” na rynku brazylijskim "
więcej »

Informacja o realizacji projektu
Wtorek, 05 listopad 2013

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Tytuł Projektu: "Wdrożenie systemu zarządzania portfelem projektów, współpracy projektowej i realizacji umów, wraz z repozytoriami i mechanizmami rozliczeniowymi "
więcej »

Przedłużenie rekrutacji w Biurze Terenowym w Radomiu
Poniedziałek, 04 lipiec 2011

Ze względu na nieprzewidziane okoliczności proces rekrutacji w Biurze Terenowym w Radomiu uległ przedłużeniu o jeden dzień.
więcej »

Rekrutacja do projektu “Twój pomysł na biznes” trwa do 4 lipca!
Pi‘tek, 01 lipiec 2011

Rekrutacja do projektu “Twój pomysł na biznes” trwa do 4 lipca! Rekrutacja do projektu trwa do 4 lipca 2011 r. do godziny 17.00.
więcej »

Rekrutacja do projektu “Twój pomysł na biznes” trwa do 4 lipca!
Pi‘tek, 01 lipiec 2011

Rekrutacja do projektu “Twój pomysł na biznes” trwa do 4 lipca! Rekrutacja do projektu trwa do 4 lipca 2011 r. do godziny 17.00.
więcej »

“Twój pomysł na biznes”
Šroda, 08 czerwiec 2011

Grupa Kapitałowa "Business Consulting Group" Sp. z o.o., w partnerstwie ze Związkiem Pracodawców Warszawy i Mazowsza rozpoczęła realizację projektu: „TWÓJ POMYSŁ NA BIZNES”
więcej »

Projekt pt.
Šroda, 06 kwiecień 2011

Grupa Kapitałowa “Business Consulting Group” Sp. z o.o. rozpoczyna realizację projekt pt. “Certyfikowany Audytor” w woj. podkarpackim. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Obecnie trwa rekrutacja uczestników.
więcej »

Zarządzanie i rozliczanie projektów
Šroda, 23 marzec 2011

Grupa Kapitałowa "Business Consulting Group" Sp. z o.o. oferuje usługi zarządzania i rozliczania projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Zapraszamy do współpracy.
więcej »

Ranking firm doradztwa europejskiego pisma ogólnopolskiego „Fundusze Europejskie”.
Pi‘tek, 04 marzec 2011

Wyniki rankingu styczeń – luty 2011 r.
więcej »

Nabór wniosków w ramach działania 1.4 PO IG „Wsparcie projektów celowych”.
Poniedziałek, 21 luty 2011

Polska Agencja Przedsiębiorczości, jako Instytucja Wdrażająca działająca na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnie 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. Nr 68, poz. 414, z późn. zm.) ogłosiła pierwszą w 2011 r. rundę aplikacyjną konkursu projektów w ramach działania 1.4 „Wsparcie projektów celowych”.
więcej »

Nabór wniosków w ramach działania 8.3 PO IG „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
Wtorek, 15 luty 2011

Władza Wdrażająca Programy Europejskie, jako Instytucja Wdrażająca działająca z upoważnienia Ministra Rozwoju Regionalnego (Instytucja Zarządzająca PO IG) oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Instytucja Pośrednicząca PO IG), ogłosiła nabór wniosków w ramach działania 8.3 PO IG „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – einclusion”.
więcej »

"Nauczyciel Zawodów Ekonomicznych w Nowoczesnym Przedsiębiorstwie" - trwa rekrutacja uczestników.
Wtorek, 08 luty 2011

Grupa Kapitałowa “Business Consulting Group” Sp. z o.o. realizuje projekt “Nauczyciel Zawodów Ekonomicznych w Nowoczesnym Przedsiębiorstwie” współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Trwa rekrutacja uczestników.
więcej »

Nabór wniosków w ramach działania 6.1 PO IG „Paszport do eksportu”.
Poniedziałek, 07 luty 2011

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, jako Instytucja Wdrażająca działająca na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013(Dz. U. z 2008 r. Nr 68, poz. 414, z późn. zm.), ogłosiła konkurs projektów w ramach działania 6.1 „Paszport do eksportu” – I runda aplikacyjna w 2011 r.
więcej »

"Z wyścigu o e - dotacje wypadło 278 firm", Puls Biznesu, 1 luty 2011 rok.
Wtorek, 01 luty 2011

Wypowiedź naszego eksperta dla Pulsu Biznesu.
więcej »

Nabór wniosków w ramach poddziałania 5.4.1 POIG.
Poniedziałek, 31 styczeń 2011

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, jako Instytucja Wdrażająca, ogłosiła konkurs projektów w ramach działania 5.4 „Zarządzanie własnością intelektualną”, poddziałanie 5.4.1 „Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej”.
więcej »

Nabór wniosków w ramach poddziałania 3.3.2 POIG.
Poniedziałek, 31 styczeń 2011

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, jako Instytucja Wdrażająca, ogłosiła konkurs projektów w ramach działania 3.3 „Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP”, poddziałanie 3.3.2 „Wsparcie dla MSP”.
więcej »

Zapytanie ofertowe nr 2/12/2010
Pi‘tek, 10 grudzień 2010

Wybór wykonawcy monitoringu i ewaluacji projektu: Nauczyciel Zawodów Ekonomicznych w Nowoczesnym Przedsiębiorstwie.
więcej »

Zapytanie ofertowe nr 1/12/2010
Pi‘tek, 10 grudzień 2010

Wybór wykonawcy opracowania graficznego oraz wydruku materiałów do projektu: Nauczyciel Zawodów Ekonomicznych w Nowoczesnym Przedsiębiorstwie.
więcej »

Nabór wniosków w ramach działania 2.1 oraz 2.2 POIiŚ.
Pi‘tek, 10 grudzień 2010

Ministerstwo Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, ogłosiło nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektów w ramach Priorytetu II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 – Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (konkurs 5/PO IiŚ/2.1/01/2011), działanie 2.2 – Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich (konkurs nr 6/POIiŚ/2.2/01/2011).
więcej »

Nabór wniosków w ramach działania 4.3 „Kredyt technologiczny”.
Pi‘tek, 01 paĄdziernik 2010

Bank Gospodarstwa Krajowego, jako Instytucja Wdrażająca, działając na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. Nr 116, poz. 730) ogłosił zamknięcie konkursu uruchomionego 1 lipca 2009 r. w ramach działania 4.3 „Kredyt Technologiczny” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013 z dniem 30 września 2010 r. ze względu na zmianę dokumentacji konkursowej. Jednocześnie od dnia 1 października 2010 r. BGK ogłosił kolejny nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 4.3 „Kredyt technologiczny” prowadzony w trybie ciągłym do wyczerpania limitu środków lub do zamknięcia konkursu.
więcej »

Ranking firm doradztwa europejskiego miesięcznika Forbes.
Czwartek, 02 wrzesień 2010

Wyniki rankingu z sierpnia 2010 r.
więcej »

II KONKURS w ramach systemu zielonych inwestycji (cz.1) - zarządzanie energią w budynkach użytecznoś
Šroda, 01 wrzesień 2010

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, działający jako Krajowy operator systemu zielonych inwestycji ogłosił II konkursu programu priorytetowego pn.: System zielonych inwestycji - Część 1) - zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej. NFOŚiGW poinformował także, że zwiększa alokację dla tego naboru wniosków i obecnie na dofinansowanie w formie dotacji środki zostały zwiększone z 104 mln zł do 181 mln zł.
więcej »

Nowy nabór do działania 9.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Šroda, 01 wrzesień 2010

W dniu 25 sierpnia 2010 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił konkurs nr 2/POIiŚ/9.1/2010 w działaniu 9.1 Wysokosprawne wytwarzanie energii. Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane w terminie od 27 września do 29 października 2010 r. Na konkurs przeznaczono w chwili obecnej 58 mln PLN ze środków Funduszu Spójności.
więcej »

III konkurs OZE w NFOŚiGW
Poniedziałek, 02 sierpień 2010

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza III nabór wniosków o dofinansowanie realizacji przedsięwzięć w ramach: Programu Priorytetowego p.n.: "Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji - Część 1"
więcej »

Elwiatr Pruszyński Sp. z o.o. - wyniki postępowania przetargowego
Poniedziałek, 28 czerwiec 2010

Przedsiębiorstwo Elwiatr Pruszyński Sp. z o.o. ogłosiło wyniki postępowania przetargowego na dostawę 10 turbin wiatrowych o mocy 2 MW wraz z monatażem.
więcej »

Podsumowanie naboru wniosków w II konkursie działania 9.4 Programu Operacyjn ego Infrastruktura i Śr
Czwartek, 10 czerwiec 2010

W ramach zakończonego w dniu 31 maja br. naboru wniosków w konkursie nr 2/POIiŚ/9.4/2010 złożonych zostało 160 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 3,181 mld PLN.
więcej »

Ogłoszono konkurs na inwestycje OZE w łódzkim RPO
Wtorek, 25 maj 2010

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił konkurs dla naboru nr 1 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie II.9 Odnawialne źródła energii, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.
więcej »

300 mln zł dotacji na kolektory słoneczne z NFOŚiGW
Šroda, 07 kwiecień 2010

Jak podaje portal www.wnp.pl Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił kolejną część programu dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji.
więcej »

Ogłoszono nabór w II konkursie 9.4 PO Infrastruktura i Środowisko
Czwartek, 01 kwiecień 2010

Jak podaje Ministerstwo Gospodarki, ogłoszony został nabór w trybie konkursowym zamkniętym wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Priorytetu IX – Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna - Działanie 9.4 „Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych” obejmujących inwestycje w zakresie budowy jednostek wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła ze źródeł odnawialnych.
więcej »

Koreańczycy zbudują farmy wiatrowe
Poniedziałek, 15 marzec 2010

Stoczniowy gigant chce zostać europejskim liderem w produkcji energii wiatrowe z bazą w Polsce.
więcej »

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ogłosił I Konkurs w ramach GIS.
Pi‘tek, 12 marzec 2010

Nabór wniosków, ogłoszony przez NFOŚiGW dotyczy dofinansowania przedsięwzięć w ramach I konkursu programu priorytetowego p.n.: System zielonych inwestycji (część 1) - zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej.
więcej »

Już wkrótce będą nowe środki na budowę biogazowni.
Pi‘tek, 05 marzec 2010

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planuje przeznaczyć na dofinansowanie budowy biogazowni około 600 mln zł w formie pożyczek oraz 400 mln zł dotacji w ramach Programu Zielonych Inwestycji (Green Investment Scheme - GIS). Pierwszy nabór wniosków ma ruszyć na przełomie maja i czerwca bieżącego roku.
więcej »

Wyczerpana alokacja działania 4.4 PO IG, ale są inne propozycje.
Poniedziałek, 01 marzec 2010

Jak poinformowała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, alokacja działania 4.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013 została wyczerpana.
więcej »

ELWIATR PRUSZYŃSKI Sp. z o.o. prowadzi postępowanie przetargowe.
Sobota, 27 luty 2010

ELWIATR PRUSZYŃSKI Sp. z o.o. podaje do publicznej wiadomości, że w ramach prowadzonej inwestycji „Farma Wiatrowa ŚCIEKI o mocy 20 MW” prowadzi postępowanie przetargowe na wyłonienie: 1. Dostawcy 10 turbin wiatrowych o mocy 2 MW każda wraz z ich montażem; 2. Wykonawcy robót budowlanych, polegających na poprowadzeniu linii energetycznej, stanowiącej przyłączenie do sieci energetycznej, wybudowaniu dróg dojazdowych oraz wykonaniu innych robót towarzyszących.
więcej »

Kolejny nabór wniosków w konkursie OZE w NFOŚiGW
Poniedziałek, 15 luty 2010

W czerwcu 2010 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planuje kolejny, już trzeci nabór w ramach „Programu dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji – Część 1”.
więcej »

Wznowienie naboru wniosków w ramach działania 9.5 POIiS.
Poniedziałek, 18 styczeń 2010

Jak informuje Instytut Paliw i Energii Odnawialnej, będący Instytucją Wdrażającą dla działania 9.5 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w związku z niewielką liczbą wniosków o dofinansowanie, jakie wpłynęły w ramach konkursu nr 1/POIiŚ/9.5/2009, podjęto decyzję w zakresie wznowienia naboru wniosków w tymże konkursie.
więcej »

Korzystniejsze oprocentowanie w II naborze wniosków w
Šroda, 06 styczeń 2010

Od początku roku trwa w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej drugi nabór wniosków o dofinansowanie realizacji przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego pn. „Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji – część 1".
więcej »

Dotacje do budowy biogazowni z Agencji Rynku Rolnego
Šroda, 06 styczeń 2010

Od 5 stycznia 2010 Agencja Rynku Rolnego rozpoczęła przyjmowanie wniosków o dofinansowanie inwestycji związanych z przetwarzaniem produkcji rolnej na cele energetyczne, tzn. na budowę biogazowni, itp. Maksymalna pomoc to 7,5 mln zł. Agencja ma na ten cel ponad 24 mln euro.
więcej »

XIII edycja Konkursu Polski Produkt Przyszłości
Poniedziałek, 04 styczeń 2010

XIII edycja Konkursu Polski Produkt Przyszłości Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości organizuje XIII edycję Konkursu „Polski Produkt Przyszłości" pod honorowym patronatem Ministra Gospodarki.
więcej »

O Firmie
zd
Misją Grupy Kapitałowej "Business Consulting Group" Sp. z o.o. jest osiągnięcie i utrzymanie najwyższego poziomu usług w celu sprostania rzeczywistym potrzebom klientów, stymulowanie rozwoju biznesu poprzez dostarczanie najwyższej jakości usług doradczych i pakietów szkoleniowych, projektowanych pod konkretne zapotrzebowanie.

więcej »
wyszukaj_fundusz
beneficjent:

cel:

kropki_aktualnosci podstawowe_linki kropki_aktualnosci zespol
podzialka
podzialka
© 2006 Grupa Kapitałowa "Business Consulting Group" Sp. z o.o. | ul. Sobieskiego 102 A lok. U7, 00-764 Warszawa | biuro@bcgconsulting.pl | t: 22 55 09 100 | f: 22 696 52 72
vmg