flagi
strona_glowna
baner_ankieta

Kredyt technologiczny

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. nr 179, poz. 1484) powołała Fundusz Kredytu Technologicznego utworzony w Banku Gospodarstwa Krajowego. Środki Funduszu przeznaczone są na kredyty technologiczne, udzielane na finansowanie inwestycji technologicznych.

Przeznaczenie kredytu

 1. Kredyt technologiczny jest kredytem inwestycyjnym przeznaczonym dla przedsiębiorcy.
 2. Kredyt udzielany jest na realizację inwestycji technologicznej, którą jest:

  - zakup nowej technologii, jej wdrożenie i uruchomienie w oparciu o nią produkcji nowych lub zmodernizowanych wyrobów lub świadczenie nowych lub zmodernizowanych usług,
  - wdrożenie własnej nowej technologii i uruchomienie w oparciu o nią produkcji nowych lub zmodernizowanych wyrobów lub świadczenie nowych lub zmodernizowanych usług.
 3. Przez nową technologię rozumie się wiedzę technologiczną w postaci wartości niematerialnych i prawnych, w szczególności wyniki badań naukowych i prac rozwojowych, która:

  - umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalonych wyrobów i usług,
  - nie jest stosowana na świecie dłużej niż 5 lat.
 4. Kredytem technologicznym nie może być finansowana realizacja:

  - dużej inwestycji (wydatki przekraczające równowartość w złotych 50 mln euro),
  - inwestycji w sektorze hutnictwa żelaza i stali, włókien syntetycznych, górnictwa węgla i rybołówstwa,
  - produkcji, przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów, o których mowa w Załączniku nr 1 do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.
 5. Kredytu technologicznego nie udziela się przedsiębiorcy:

  - znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej, tj:
  *w przypadku spółki kapitałowej - wykazującemu niepokrytą stratę z lat ubiegłych, łącznie z wynikiem finansowym roku bieżącego, przewyższającą 50% wartości kapitału zakładowego oraz stratę w ostatnim roku obrotowym przewyższającą 25% wartości kapitału zakładowego,
  *w przypadku spółki niebędącej spółką kapitałową - wykazującemu stratę przewyższającą 50% wartości majątku spółki, stanowiącego mienie wniesione jako wkład lub nabyte przez spółkę oraz stratę w ostatnim roku obrotowym przewyższającą 25% wartości tego majątku,
  * spełniającemu kryteria kwalifikujące do wszczęcia wobec niego postępowania upadłościowego.
 6. w okresie restrukturyzacji realizowanej z udziałem pomocy publicznej, chyba że jest mikroprzedsiębiorcą lub małym przedsiębiorcą.

W przypadku inwestycji technologicznej w sektorze budownictwa okrętowego, kredyt technologiczny może być udzielony wyłącznie na unowocześnienie lub modernizację istniejących stoczni w celu poprawy efektywności posiadanych instalacji i nie może być przeznaczony na restrukturyzację finansową stoczni.

Warunki kredytowania

 1. 1.Kredyt technologiczny udzielany jest na warunkach rynkowych, właściwych dla finansowania działalności gospodarczej, jako kredyt inwestycyjny, z zastrzeżeniem możliwości częściowego umorzenia kwoty kapitału kredytu.
 2. Zgodnie z ustawą, wnioski o udzielenie kredytu technologicznego mogą być składane w danym roku kalendarzowym w terminach:
  - 1 - 30 kwietnia
  - 1 - 31 lipca
  - 1 - 31 października
 3. udział własny przedsiębiorcy w finansowaniu inwestycji technologicznej, na którą udzielany jest kredyt, nie może być mniejszy niż 25% wartości netto tej inwestycji,
 4. udziału własnego nie mogą stanowić środki, które zostały uzyskane przez przedsiębiorcę w związku z udzieloną pomocą publiczną, w szczególności w formie kredytów, dopłat do oprocentowania kredytów, a także gwarancji lub poręczeń, na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku.
 5. kredyt technologiczny udzielany jest na okres do 72 miesięcy z możliwością jest karencji w spłacie kapitału kredytu do 12 miesięcy
 6. Kwota kredytu nie może przekroczyć równowartości w złotych 2 mln euro, przeliczanej według średniego kursu ogłaszanego przez NBP na dzień podjęcia decyzji o udzieleniu kredytu,
 7. 1.Przed uruchomieniem kredytu, Kredytobiorca zobowiązany jest do ustanowienia prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu.

Oprocentowanie kredytu i prowizje

 • zgodnie z zasadami oprocentowania kredytów udzielanych przez BGK na działalność gospodarczą, tj. według zmiennej stawki procentowej WIBOR 3mies. powiększonej o stałą marżę BGK,
 • prowizja z tytułu udzielenia kredytu pobierana jest jednorazowo w dniu uruchomienia kredytu z godnie z Taryfą opłat i prowizji za czynności bankowe w BGK

Umorzenie części kredytu

 1. odstawą dokonania umorzenia części kredytu technologicznego jest poniesienie przez Kredytobiorcę wydatków związanych z realizacją inwestycji technologicznej, pomniejszonych o należny podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy. Wydatki muszą być udokumentowane zapłaconymi fakturami, przeznaczonymi na:

  - zakup, na warunkach rynkowych, nowych lub używanych środków trwałych, z wyłączeniem środków transportu, w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie transportu,
  - rozbudowę lub modernizację istniejących środków trwałych,
  - instalację i uruchomienie środków trwałych,
  - prace przedrealizacyjne, w tym niezbędne studia, ekspertyzy, koncepcje, projekty techniczne bezpośrednio i wyłącznie związane z wdrożeniem nowej technologii, w oparciu o którą jest realizowana inwestycja technologiczna oraz koszty produkcyjne niezbędne do legalizacji technologicznej produktu (wyrobu lub usługi), powstałego wyniku tej inwestycji, finansowanej kredytem technologicznym,
  - zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie: patentów, licencji, nieopatentowanej wiedzy technicznej, technologicznej lub z zakresu organizacji i zarządzania, które w przypadku przedsiębiorcy niebędącego mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą nie mogą przekroczyć 25% wydatków, o których mowa w dwóch pierwszych podpunktach, pod warunkiem, że:

  * będą stanowić własność kredytobiorcy i będą przez niego wykorzystywane wyłącznie w podregionie w rozumieniu przepisów o Nomenklaturze Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS), w którym zrealizowana została inwestycja technologiczna finansowana kredytem technologicznym, przez okres co najmniej 5 lat od dnia zakończenia inwestycji,
  * zostały nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych,
  * podlegają amortyzacji zgodnie z przepisami podatkowymi.
 2. Umorzenie części kredytu technologicznego dokonywane jest:

  - po uruchomieniu przez Kredytobiorcę sprzedaży towarów i usług powstałych w wyniku inwestycji technologicznej, finansowanej kredytem technologicznym,
  - w ratach, których wysokość odpowiada 20% wartości netto (bez podatku od towarów usług), wykazanej na przedłożonych przez Kredytobiorcę zapłaconych fakturach, dokumentujących sprzedaż towarów i usług,
  - wnioski o umorzenie części kredytu, łącznie z fakturami, przyjmowane są od Kredytobiorcy nie częściej niż dwa razy w roku.
 3. Całkowita kwota umorzenia części kredytu technologicznego nie może przekroczyć:

  - równowartości w złotych 1 mln euro przeliczonej według średniego kursu ogłaszanego przez NBP na dzień dokonania umorzenia,
  - 50% kwoty wykorzystanego kapitału kredytu technologicznego,
  - w danym roku kalendarzowym - iloczynu 10% kwoty kapitału wykorzystanego kredytu technologicznego i liczby lat, które upłynęły od dnia udzielenia przedsiębiorcy kredytu technologicznego.
 4. 1.W zależności od miejsca realizacji inwestycji technologicznej, całkowita kwota umorzenia kredytu technologicznego nie może przekroczyć:

  - 30% wydatków poniesionych na realizację inwestycji technologicznej w Warszawie lub Poznaniu,
  - 40% wydatków poniesionych na realizację inwestycji technologicznej we Wrocławiu, Krakowie, Gdańsku-Gdyni-Sopocie,
  - 50% wydatków poniesionych na realizację inwestycji technologicznej na pozostałych obszarach,
  - w przypadku mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy, powyższe limity podwyższa się o 15 punktów procentowych, z wyłączeniem przedsiębiorcy działającego w sektorze transportu, z zastrzeżeniem, że umorzenie dokonywane jest do wysokości 50% kwoty wykorzystanego kredytu technologicznego.
 5. Umorzenie części kredytu technologicznego, stanowi pomoc publiczną uzyskaną przez przedsiębiorcę i podlega sumowaniu z inną pomocą publiczną uzyskaną przez tego przedsiębiorcę w innych formach oraz z innych źródeł, przeznaczoną na inwestycję technologiczną lub na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z tą inwestycją, w związku z czym, łączna wartość pomocy publicznej nie może przekroczyć limitów, o których mowa w p. 4, z zastrzeżeniem:

  - jej zmniejszenia do kwoty stanowiącej maksymalnie 30% tych limitów, w przypadku gdy umorzenie dotyczy kredytu udzielonego na realizację inwestycji w sektorze motoryzacyjnym, jeżeli wartość całkowitej pomocy publicznej brutto, przekracza równowartość 5 mln euro,
  - jej ograniczenia do wysokości 22,5% wydatków poniesionych na realizację inwestycji w przypadku gdy umorzenie dotyczy kredytu udzielonego na inwestycję technologiczną w sektorze budownictwa okrętowego.
 6. Dla celów podatku dochodowego umorzenie traktowane jest jako zwrot przedsiębiorcy wydatków na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w p.1.
aktualnosci

Informacja o realizacji projektu

Poniedziałek, 05 maj 2014

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Tytuł Projektu: "Promocja Grupy Kapitałowej „Business Consulting Group” na rynku brazylijskim "

kropki_aktualnosci

Informacja o realizacji projektu

Wtorek, 05 listopad 2013

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Tytuł Projektu: "Wdrożenie systemu zarządzania portfelem projektów, współpracy projektowej i realizacji umów, wraz z repozytoriami i mechanizmami rozliczeniowymi "

kropki_aktualnosci

Przedłużenie rekrutacji w Biurze Terenowym w Radomiu

Poniedziałek, 04 lipiec 2011

Ze względu na nieprzewidziane okoliczności proces rekrutacji w Biurze Terenowym w Radomiu uległ przedłużeniu o jeden dzień.

kropki_aktualnosci

Rekrutacja do projektu “Twój pomysł na biznes” trwa do 4 lipca!

Piątek, 01 lipiec 2011

Rekrutacja do projektu “Twój pomysł na biznes” trwa do 4 lipca! Rekrutacja do projektu trwa do 4 lipca 2011 r. do godziny 17.00.

kropki_aktualnosci

“Twój pomysł na biznes”

Środa, 08 czerwiec 2011

Grupa Kapitałowa "Business Consulting Group" Sp. z o.o., w partnerstwie ze Związkiem Pracodawców Warszawy i Mazowsza rozpoczęła realizację projektu: „TWÓJ POMYSŁ NA BIZNES”

kropki_aktualnosci

Projekt pt.

Środa, 06 kwiecień 2011

Grupa Kapitałowa “Business Consulting Group” Sp. z o.o. rozpoczyna realizację projekt pt. “Certyfikowany Audytor” w woj. podkarpackim. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Obecnie trwa rekrutacja uczestników.

kropki_aktualnosci

Zarządzanie i rozliczanie projektów

Środa, 23 marzec 2011

Grupa Kapitałowa "Business Consulting Group" Sp. z o.o. oferuje usługi zarządzania i rozliczania projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Zapraszamy do współpracy.

kropki_aktualnosci

Ranking firm doradztwa europejskiego pisma ogólnopolskiego „Fundusze Europejskie”.

Piątek, 04 marzec 2011

Wyniki rankingu styczeń – luty 2011 r.

kropki_aktualnosci

Nabór wniosków w ramach działania 1.4 PO IG „Wsparcie projektów celowych”.

Poniedziałek, 21 luty 2011

Polska Agencja Przedsiębiorczości, jako Instytucja Wdrażająca działająca na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnie 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. Nr 68, poz. 414, z późn. zm.) ogłosiła pierwszą w 2011 r. rundę aplikacyjną konkursu projektów w ramach działania 1.4 „Wsparcie projektów celowych”.

kropki_aktualnosci

Nabór wniosków w ramach działania 8.3 PO IG „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Wtorek, 15 luty 2011

Władza Wdrażająca Programy Europejskie, jako Instytucja Wdrażająca działająca z upoważnienia Ministra Rozwoju Regionalnego (Instytucja Zarządzająca PO IG) oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Instytucja Pośrednicząca PO IG), ogłosiła nabór wniosków w ramach działania 8.3 PO IG „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – einclusion”.

kropki_aktualnosci

"Nauczyciel Zawodów Ekonomicznych w Nowoczesnym Przedsiębiorstwie" - trwa rekrutacja uczestników.

Wtorek, 08 luty 2011

Grupa Kapitałowa “Business Consulting Group” Sp. z o.o. realizuje projekt “Nauczyciel Zawodów Ekonomicznych w Nowoczesnym Przedsiębiorstwie” współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Trwa rekrutacja uczestników.

kropki_aktualnosci

Nabór wniosków w ramach działania 6.1 PO IG „Paszport do eksportu”.

Poniedziałek, 07 luty 2011

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, jako Instytucja Wdrażająca działająca na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013(Dz. U. z 2008 r. Nr 68, poz. 414, z późn. zm.), ogłosiła konkurs projektów w ramach działania 6.1 „Paszport do eksportu” – I runda aplikacyjna w 2011 r.

kropki_aktualnosci

"Z wyścigu o e - dotacje wypadło 278 firm", Puls Biznesu, 1 luty 2011 rok.

Wtorek, 01 luty 2011

Wypowiedź naszego eksperta dla Pulsu Biznesu.

kropki_aktualnosci

Nabór wniosków w ramach poddziałania 5.4.1 POIG.

Poniedziałek, 31 styczeń 2011

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, jako Instytucja Wdrażająca, ogłosiła konkurs projektów w ramach działania 5.4 „Zarządzanie własnością intelektualną”, poddziałanie 5.4.1 „Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej”.

kropki_aktualnosci

Nabór wniosków w ramach poddziałania 3.3.2 POIG.

Poniedziałek, 31 styczeń 2011

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, jako Instytucja Wdrażająca, ogłosiła konkurs projektów w ramach działania 3.3 „Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP”, poddziałanie 3.3.2 „Wsparcie dla MSP”.

kropki_aktualnosci

Zapytanie ofertowe nr 2/12/2010

Piątek, 10 grudzień 2010

Wybór wykonawcy monitoringu i ewaluacji projektu: Nauczyciel Zawodów Ekonomicznych w Nowoczesnym Przedsiębiorstwie.

kropki_aktualnosci

Zapytanie ofertowe nr 1/12/2010

Piątek, 10 grudzień 2010

Wybór wykonawcy opracowania graficznego oraz wydruku materiałów do projektu: Nauczyciel Zawodów Ekonomicznych w Nowoczesnym Przedsiębiorstwie.

kropki_aktualnosci

Nabór wniosków w ramach działania 2.1 oraz 2.2 POIiŚ.

Piątek, 10 grudzień 2010

Ministerstwo Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, ogłosiło nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektów w ramach Priorytetu II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 – Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (konkurs 5/PO IiŚ/2.1/01/2011), działanie 2.2 – Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich (konkurs nr 6/POIiŚ/2.2/01/2011).

kropki_aktualnosci

Nabór wniosków w ramach działania 4.3 „Kredyt technologiczny”.

Piątek, 01 październik 2010

Bank Gospodarstwa Krajowego, jako Instytucja Wdrażająca, działając na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. Nr 116, poz. 730) ogłosił zamknięcie konkursu uruchomionego 1 lipca 2009 r. w ramach działania 4.3 „Kredyt Technologiczny” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013 z dniem 30 września 2010 r. ze względu na zmianę dokumentacji konkursowej. Jednocześnie od dnia 1 października 2010 r. BGK ogłosił kolejny nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 4.3 „Kredyt technologiczny” prowadzony w trybie ciągłym do wyczerpania limitu środków lub do zamknięcia konkursu.

kropki_aktualnosci

Ranking firm doradztwa europejskiego miesięcznika Forbes.

Czwartek, 02 wrzesień 2010

Wyniki rankingu z sierpnia 2010 r.

kropki_aktualnosci

Elwiatr Pruszyński Sp. z o.o. - wyniki postępowania przetargowego

Poniedziałek, 28 czerwiec 2010

Przedsiębiorstwo Elwiatr Pruszyński Sp. z o.o. ogłosiło wyniki postępowania przetargowego na dostawę 10 turbin wiatrowych o mocy 2 MW wraz z monatażem.

kropki_aktualnosci kropki_aktualnosci
wyszukaj_fundusz
beneficjent:

cel:

kropki_aktualnosci podstawowe_linki kropki_aktualnosci zespol
podzialka
podzialka
© 2006 Grupa Kapitałowa "Business Consulting Group" Sp. z o.o. | ul. Sobieskiego 102 A lok. U7, 00-764 Warszawa | biuro@bcgconsulting.pl | t: 22 55 09 100 | f: 22 696 52 72
vmg