flagi
strona_glowna
baner_ankieta

Refundacje wywozowe na rynku wieprzowiny

Sektor mięsny w Polsce pomimo ogólnej zadowalającej kondycji wymaga stałego wsparcie ze strony państwa i Unii Europejskiej. Poszczególni przedsiębiorcy często napotykają w swej działalności na liczne przeszkody, głównie finansowe. Z pomocą w zakresie eksportu wieprzowiny przyszła Wspólnota.
Oferuje ona wsparcie finansowe dla eksporterów wieprzowiny poprzez system refundacji wywozowych do wybranych grup produktów. Dla polskich eksporterów kwoty naliczane są przez Agencję Rynku Rolnego na podstawie kryteriów obowiązujących od 9.III.2006, a zawartych w Rozporządzeniu Komisji Europejskiej Nr 404/2006 z 8 marca tego roku (tab. 1) i po spełnieniu wymogów formalnych, czyli złożeniu:

 • wniosku o refundację wywozową ( w przypadku kodów 1602 41 10 9110, 160241 10 9130, 1602 42 10 9110, 1602 42 10 9130, 1602 49 19 9130, 1601 00 91 9120, 1601 00 91 9190, 1601 00 99 9110, 1601 00 99 9190 należy dołączyć do wniosku o refundację oświadczenie, że produkty o tych kodach spełniają wymagania ustanowione w rozporządzeniu 2331/97 jak również w polu C49 wniosku o refundację należy umieścić powyższy zapis oraz dodatkowo numer pieczęci EWG posiadanej przez przedsiębiorcę)
 • karty kontrolnej T5 (Jest to dokument tranzytowy, który towarzyszy transportowi towaru od momentu zgłoszenia wywozowego. Zatrzymywany jest przez służby celne na zewnętrznej granicy UE, a następnie przesyłany do wskazanej przez przedsiębiorcę instytucji wystawiającej pozwolenie - w Polsce -ARR. Karta kontrolna T5 jest uważana, w rozumieniu przepisów UE, za dowód wywozu, gdyż widnieje na niej data opuszczenia przez towar obszaru UE.)
 • w przypadkach, w których stawka refundacji jest zróżnicowana w zależności od kierunku wywozu (art. 16 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/1999):
  - dokumentu poświadczającego dopuszczenie do obrotu w kraju docelowym,
  - dokumentów transportowych,
  - innych alternatywnych dokumentów handlowych zgodnych z decyzją Komisji Europejskiej.

Dodatkowo, w przypadku wywozu mięsa wieprzowego z refundacją wymagane jest pozwolenie na wywóz. Oczywiście i w tej mierze istnieje wyjątek: w przypadku wywozu z refundacją produktów z grupy ex 0203, ex 1601, ex 1602 w ilościach do 250 kg i produktów o kodach CN 0210 w ilości do 150 kg, nie trzeba ubiegać się o takie pozwolenie.

Przedsiębiorca może ubiegać się w ARR o wydanie następujących pozwoleń:

 • z wcześniej wyznaczoną refundacją (wydawane w środę przypadającą w tygodniu następującym po tygodniu, w którym złożono wnioski).
 • 5 - dniowych, uprawniających do wywozu nie więcej niż 25 ton wieprzowiny (wystawiane przez ARR w dniu złożenia wniosku).

Kolejnym obciążeniem formalnym jest obowiązek udokumentowania faktu prowadzenia działalności w zakresie handlu zagranicznego wieprzowiną w ciągu 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku.

Tabela 1.
Refundacje wywozowe dla wieprzowiny wg Rozporządzenia nr 404/2006
  miejsce
przez.
kwota refundacji EUR/100kg miejsce
przez.
kwota refundacji EUR/100kg miejsce
przez.
stawka refundacji EUR/100kg
0203 11 10 9000 P06 40 P07 40 - -
0203 21 10 9000 P06 40 P07 40 - -
0203 12 11 9100 P06 40 P07 40 - -
0203 12 19 9100 P06 40 P07 40 - -
0203 19 11 9100 P06 40 P07 40 - -
0203 19 13 9100 P06 40 P07 40 - -
0203 19 55 9110 P06 40 P07 40 - -
0203 22 11 9100 P06 40 P07 40 - -
0203 22 19 9100 P06 40 P07 40 - -
0203 29 11 9100 P06 40 P07 40 - -
0203 29 13 9100 P06 40 P07 40 - -
0203 29 55 9110 P06 40 P07 40 - -
0203 19 15 9100 P06 25 P07 25 - -
0203 19 55 9310 P06 25 P07 25 - -
0203 29 15 9100 P06 25 P06 25 - -
0210 11 31 9110 P06 56,5 P06 56,5 P08 54,20
0210 11 31 9910 P06 56,5 P06 56,5 P08 54,20
0210 19 81 9100 P06 56,5 P06 56,5 P08 54,20
0210 19 81 9300 P06 56,5 P06 56,5 P08 54,20
1601 00 91 9120 P06 20,5 P06 20,5 P08 19,50
1601 00 99 9110 P06 15,5 P06 15,5 P08 15,20
1602 41 10 9110 P06 30,5 P06 30,5 P08 29,00
1602 41 10 9130 P06 18 P06 18 P08 17,10
1602 42 10 9110 P06 24 P06 24 P08 22,80
1602 42 10 9130 P06 18 P06 18 P08 17,10
1602 49 19 9130 P06 18 P06 18 P08 17,10

P06 - Wszystkie kraje przeznaczenia prócz 10 nowych państw UE oraz Bułgarii i Rumunii
P07 - Wszystkie kraje przeznaczenia prócz 10 nowych państw UE oraz Bułgarii, Rumunii i Japonii
P08
- Wszystkie państwa przeznaczenia prócz Bułgarii i Rumunii

W celu uzyskania pozwolenia wymagane jest złożenie w ARR zabezpieczenia, które stanowi iloczyn ilości produktu podanej we wniosku o pozwolenie i obowiązującej stawki zabezpieczenia (tab. 2). Stawka zabezpieczenia jest uzależniona od kategorii wywozowej poszczególnych produktów.

Tabela 2
Kategorie i wysokość zabezpieczeń
Kod produktu w ramach nomenklatury produktów rolniczych objętych refundacją wywozową Kategoria wywozowa Wysokość zabezpieczenia (EUR/100 kg)
Masa netto
0210 11 31 9110
0210 11 31 9910
4 14
0210 19 81 9100 6 14
0210 19 81 9300 7 14
1601 00 91 9120 8 5
1601 00 99 9110 9 4
1602 41 10 9110 10 8
1602 42 10 9110 11 6
1602 41 10 9130
1602 42 10 9130
1602 49 19 9130
12 5

Na podstawie otrzymanych z państw członkowskich zestawień dotyczących złożonych wniosków Komisja Europejska podejmuje decyzję dotyczącą ilości, na jakie zostaną wydane pozwolenia. W przypadku zastosowania przez KE procentowego współczynnika akceptacji poniżej 80% wnioskowanej ilości, przedsiębiorca ma prawo do wycofania złożonego wniosku w terminie 10 dni roboczych od opublikowania decyzji KE w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W pozostałych przypadkach nie ma możliwości wycofania wniosków i przedsiębiorcy są zobowiązani do wypełnienia obowiązków wynikających z pozwoleń.
W okresie ważności pozwolenia przedsiębiorca dokonuje wywozu określonych w nim ilości. Pozwolenie należy zwrócić do ARR w okresie dwóch miesięcy od końca terminu jego ważności. W przypadku przekroczenia tego terminu kwota zabezpieczenia ulega częściowemu lub całkowitemu przepadkowi.
Wnioski te mogą być składane w ARR od poniedziałku do piątku każdego tygodnia. Za dzień złożenia wniosku uważa się dzień, w którym został on dostarczony do ARR do godz. 13.00. Wnioski złożone po godzinie 13.00 są uznawane za złożone następnego dnia roboczego. Wniosek może być złożony na więcej niż 1 produkt pod warunkiem, że należą one do tej samej kategorii wywozowej produktów ustalonej przez Komisję Europejską w ramach rozporządzenia Komisji (WE) nr 1518/2003.
Wszystkie kody nomenklatury refundacji wywozowych dostępne są na stronie www.arr.gov.pl

aktualnosci

Informacja o realizacji projektu

Poniedziałek, 05 maj 2014

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Tytuł Projektu: "Promocja Grupy Kapitałowej „Business Consulting Group” na rynku brazylijskim "

kropki_aktualnosci

Informacja o realizacji projektu

Wtorek, 05 listopad 2013

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Tytuł Projektu: "Wdrożenie systemu zarządzania portfelem projektów, współpracy projektowej i realizacji umów, wraz z repozytoriami i mechanizmami rozliczeniowymi "

kropki_aktualnosci

Przedłużenie rekrutacji w Biurze Terenowym w Radomiu

Poniedziałek, 04 lipiec 2011

Ze względu na nieprzewidziane okoliczności proces rekrutacji w Biurze Terenowym w Radomiu uległ przedłużeniu o jeden dzień.

kropki_aktualnosci

Rekrutacja do projektu “Twój pomysł na biznes” trwa do 4 lipca!

Piątek, 01 lipiec 2011

Rekrutacja do projektu “Twój pomysł na biznes” trwa do 4 lipca! Rekrutacja do projektu trwa do 4 lipca 2011 r. do godziny 17.00.

kropki_aktualnosci

“Twój pomysł na biznes”

Środa, 08 czerwiec 2011

Grupa Kapitałowa "Business Consulting Group" Sp. z o.o., w partnerstwie ze Związkiem Pracodawców Warszawy i Mazowsza rozpoczęła realizację projektu: „TWÓJ POMYSŁ NA BIZNES”

kropki_aktualnosci

Projekt pt.

Środa, 06 kwiecień 2011

Grupa Kapitałowa “Business Consulting Group” Sp. z o.o. rozpoczyna realizację projekt pt. “Certyfikowany Audytor” w woj. podkarpackim. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Obecnie trwa rekrutacja uczestników.

kropki_aktualnosci

Zarządzanie i rozliczanie projektów

Środa, 23 marzec 2011

Grupa Kapitałowa "Business Consulting Group" Sp. z o.o. oferuje usługi zarządzania i rozliczania projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Zapraszamy do współpracy.

kropki_aktualnosci

Ranking firm doradztwa europejskiego pisma ogólnopolskiego „Fundusze Europejskie”.

Piątek, 04 marzec 2011

Wyniki rankingu styczeń – luty 2011 r.

kropki_aktualnosci

Nabór wniosków w ramach działania 1.4 PO IG „Wsparcie projektów celowych”.

Poniedziałek, 21 luty 2011

Polska Agencja Przedsiębiorczości, jako Instytucja Wdrażająca działająca na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnie 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. Nr 68, poz. 414, z późn. zm.) ogłosiła pierwszą w 2011 r. rundę aplikacyjną konkursu projektów w ramach działania 1.4 „Wsparcie projektów celowych”.

kropki_aktualnosci

Nabór wniosków w ramach działania 8.3 PO IG „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Wtorek, 15 luty 2011

Władza Wdrażająca Programy Europejskie, jako Instytucja Wdrażająca działająca z upoważnienia Ministra Rozwoju Regionalnego (Instytucja Zarządzająca PO IG) oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Instytucja Pośrednicząca PO IG), ogłosiła nabór wniosków w ramach działania 8.3 PO IG „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – einclusion”.

kropki_aktualnosci

"Nauczyciel Zawodów Ekonomicznych w Nowoczesnym Przedsiębiorstwie" - trwa rekrutacja uczestników.

Wtorek, 08 luty 2011

Grupa Kapitałowa “Business Consulting Group” Sp. z o.o. realizuje projekt “Nauczyciel Zawodów Ekonomicznych w Nowoczesnym Przedsiębiorstwie” współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Trwa rekrutacja uczestników.

kropki_aktualnosci

Nabór wniosków w ramach działania 6.1 PO IG „Paszport do eksportu”.

Poniedziałek, 07 luty 2011

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, jako Instytucja Wdrażająca działająca na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013(Dz. U. z 2008 r. Nr 68, poz. 414, z późn. zm.), ogłosiła konkurs projektów w ramach działania 6.1 „Paszport do eksportu” – I runda aplikacyjna w 2011 r.

kropki_aktualnosci

"Z wyścigu o e - dotacje wypadło 278 firm", Puls Biznesu, 1 luty 2011 rok.

Wtorek, 01 luty 2011

Wypowiedź naszego eksperta dla Pulsu Biznesu.

kropki_aktualnosci

Nabór wniosków w ramach poddziałania 5.4.1 POIG.

Poniedziałek, 31 styczeń 2011

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, jako Instytucja Wdrażająca, ogłosiła konkurs projektów w ramach działania 5.4 „Zarządzanie własnością intelektualną”, poddziałanie 5.4.1 „Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej”.

kropki_aktualnosci

Nabór wniosków w ramach poddziałania 3.3.2 POIG.

Poniedziałek, 31 styczeń 2011

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, jako Instytucja Wdrażająca, ogłosiła konkurs projektów w ramach działania 3.3 „Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP”, poddziałanie 3.3.2 „Wsparcie dla MSP”.

kropki_aktualnosci

Zapytanie ofertowe nr 2/12/2010

Piątek, 10 grudzień 2010

Wybór wykonawcy monitoringu i ewaluacji projektu: Nauczyciel Zawodów Ekonomicznych w Nowoczesnym Przedsiębiorstwie.

kropki_aktualnosci

Zapytanie ofertowe nr 1/12/2010

Piątek, 10 grudzień 2010

Wybór wykonawcy opracowania graficznego oraz wydruku materiałów do projektu: Nauczyciel Zawodów Ekonomicznych w Nowoczesnym Przedsiębiorstwie.

kropki_aktualnosci

Nabór wniosków w ramach działania 2.1 oraz 2.2 POIiŚ.

Piątek, 10 grudzień 2010

Ministerstwo Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, ogłosiło nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektów w ramach Priorytetu II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 – Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (konkurs 5/PO IiŚ/2.1/01/2011), działanie 2.2 – Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich (konkurs nr 6/POIiŚ/2.2/01/2011).

kropki_aktualnosci

Nabór wniosków w ramach działania 4.3 „Kredyt technologiczny”.

Piątek, 01 październik 2010

Bank Gospodarstwa Krajowego, jako Instytucja Wdrażająca, działając na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. Nr 116, poz. 730) ogłosił zamknięcie konkursu uruchomionego 1 lipca 2009 r. w ramach działania 4.3 „Kredyt Technologiczny” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013 z dniem 30 września 2010 r. ze względu na zmianę dokumentacji konkursowej. Jednocześnie od dnia 1 października 2010 r. BGK ogłosił kolejny nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 4.3 „Kredyt technologiczny” prowadzony w trybie ciągłym do wyczerpania limitu środków lub do zamknięcia konkursu.

kropki_aktualnosci

Ranking firm doradztwa europejskiego miesięcznika Forbes.

Czwartek, 02 wrzesień 2010

Wyniki rankingu z sierpnia 2010 r.

kropki_aktualnosci

Elwiatr Pruszyński Sp. z o.o. - wyniki postępowania przetargowego

Poniedziałek, 28 czerwiec 2010

Przedsiębiorstwo Elwiatr Pruszyński Sp. z o.o. ogłosiło wyniki postępowania przetargowego na dostawę 10 turbin wiatrowych o mocy 2 MW wraz z monatażem.

kropki_aktualnosci kropki_aktualnosci
wyszukaj_fundusz
beneficjent:

cel:

kropki_aktualnosci podstawowe_linki kropki_aktualnosci zespol
podzialka
podzialka
© 2006 Grupa Kapitałowa "Business Consulting Group" Sp. z o.o. | ul. Sobieskiego 102 A lok. U7, 00-764 Warszawa | biuro@bcgconsulting.pl | t: 22 55 09 100 | f: 22 696 52 72
vmg