flagi
strona_glowna
baner_ankieta

WSPARCIE DZIAŁAŃ INNOWACYJNYCH W ROLNICTWIE

Choć początek roku 2007 zbliża się wielkimi krokami, większość programów operacyjnych jest nadal w fazie projektowej i konsultacyjnej. Zatem ostatecznych rozstrzygnięć oficjalnie brak. Jednakże, dostępne obecnie i szeroko dyskutowane projekty rozdzielające unijne pieniądze na lata 2007-2013 zostaną zapewne zatwierdzone w aktualnej postaci. Możliwe są jedynie drobne poprawki i uzupełnienia.
Te ostatnie nie ominą między innymi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a w zasadzie jego wersji z lipca br., z którą można się zapoznać na stronach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Baczny obserwator zauważył zapewnie, że Oś Priorytetowa 1 zawiera katalog działań o niepełnej numeracji. Po działaniu o nazwie "Wzrost wartości dodanej poprzez wsparcie podstawowej produkcji rolnej i leśnej" oznaczonej kode123 następuje działanie 125. Nie jest to wynik jakiegoś błędu, ale celowy zabieg autorów projektu PROW 2007-2013. Zostawili oni w ten sposób miejsce na dodatkowe działanie, które umożliwi beneficjentom z sektora rolnego uzyskanie wsparcia finansowego ze środków unijnych na innowacyjne przedsięwzięcia.
Działanie o kodzie 124 zostało już opracowane przez specjalnie do tego celu powołany zespół ekspertów. W pracach projektowych udział brała między innymi Prezes Zarządu Grupy Kapitałowej "Business Consulting Group" Sp. z o.o., Pani Beata Matecka. Swoje doświadczenie w zakresie doradztwa w pozyskiwaniu środków przez podmioty związane z działalnością rolno-spożywczą wykorzystała do stworzenia praktycznego i przede wszystkim przydatnego działania, które przewiduje maksymalny poziom wsparcia na poziomie 50 mln Euro.
Schemat działania jest analogiczny do stosowanych już rozwiązań w innych obszarach gospodarki. Nigdy jednakże dotychczas nie realizowano go w sektorze rolno-spożywczym i leśnym jak to będzie miało miejsce w nadchodzącym okresie programowania. Dostrzeżono bowiem, że wsparcie badań oraz procesów innowacyjnych przyczyni się do wzrostu konkurencyjności nie tylko dużych, ale także małych przedsiębiorstw przetwórczych i rolnych. Dzięki współpracy z jednostkami prowadzącymi badania i rozwojowe przedsięwzięcia w celu wprowadzenia nowego produktu, wydajność wspomnianych podmiotów z sektora pozanaukowego wzrośnie.
Wsparcie w ramach tego działania może być przyznane jedynie konsorcjum, ponieważ efektywność dofinansowania jest zależna od profesjonalizmu działań. Dlatego też, promowana jest tutaj idea współpracy. Obowiązkowo zatem jednym z podmiotów tworzących konsorcjum jest jednostka naukowo-badawcza. Skład konsorcjum obwarowany jest dodatkowo koniecznością udziału minimum dwóch kolejnych podmiotów: osoby prowadzącej rolniczą działalność gospodarczą oraz przetwórcy.
Powołane zgodnie z powyższymi zasadami konsorcjum może ubiegać się o przyznanie dotacji na:

  1. prace przygotowawcze (m.in. badania, jednak z wyjątkiem badań podstawowych) oraz opracowanie lub rozwój nowych produktów, procesów lub technologii
  2. prace związane z wdrożeniem nowych produktów i procesów lub technologii, w tym nadzór nad wdrożeniem, koszty testów, koszty zakupu urządzeń kontrolnych i pomiarowych, koszty zakupu maszyn, urządzeń lub instalacji technologicznych
  3. koszty ogólne, tj. związane z poprzednimi punktami (np. wynagrodzenie dla inżynierów, konsultantów, koszty zakupu praw patentowych i licencji koniecznych do realizacji projektu, koszty promocji, koszty administracyjne zarządzania projektem)

Zdaję sobie sprawę z tego, że nie wszystko jest jasne dla potencjalnych beneficjentów, ale firmy konsultingowe takie jak Grupa Kapitałowa "Business Consulting Group" Sp. z o.o. istnieją także po to, by rozwiać zainteresowanym wszelkie wątpliwości. Przykładowo pojęcie badań podstawowych jest dość kluczowe. Badania kwalifikowane do tej grupy to działania mające na celu poszerzenie wiedzy. Jednocześnie nie mogą być one powiązane z celami przemysłowymi lub handlowymi, których wyniki powinny być publicznie udostępnione.
Ponadto projekt musi mieć wymierny efekt ekonomiczny i ekologiczny przynajmniej w jednej z poniższych dziedzin rolnictwa:

  • rozpowszechnianie innowacyjnych metod
  • wprowadzanie nowych produktów
  • wprowadzanie nowych procesów i technologii

Przejdźmy jednak do najbardziej interesującej kwestii, czyli środków finansowych. Wsparcie odbywa się jak zwykle na zasadzie refundacji. Precyzując, beneficjent po przyznaniu dofinansowania musi samodzielnie ponieść wszystkie związane z projektem wydatki, aby później otrzymać zwrot kosztów kwalifikowanych na poziomie 75%. Publiczne placówki badawczo-rozwojowe mogą jednak liczyć nawet na 100% zwrot. Istnieje także możliwość skorzystania z zaliczki w wysokości do 20% wkładu środków publicznych.
Minimalna wysokość dotacji dla jednego projektu to 50 tys. Euro. Nie może ona natomiast przekroczyć 1,5 mln Euro.
Działanie jest nowatorskie w odniesieniu do sektorów rolnego i leśnego, dlatego warto dobrze przygotować się do złożenia wniosku, które będzie możliwe najprawdopodobniej już na początku przyszłego roku. Najlepszym rozwiązaniem, będzie zwrócenie się pomoc do profesjonalistów w zakresie zarządzania projektem, których odnajdziecie w Grupie Doradztwa Europejskiego Business Consulting Group Sp. z o.o. Skorzystanie z kompleksowych usług to gwarancja pełnej skuteczności i powodzenia projektu.

aktualnosci

Informacja o realizacji projektu

Poniedziałek, 05 maj 2014

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Tytuł Projektu: "Promocja Grupy Kapitałowej „Business Consulting Group” na rynku brazylijskim "

kropki_aktualnosci

Informacja o realizacji projektu

Wtorek, 05 listopad 2013

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Tytuł Projektu: "Wdrożenie systemu zarządzania portfelem projektów, współpracy projektowej i realizacji umów, wraz z repozytoriami i mechanizmami rozliczeniowymi "

kropki_aktualnosci

Przedłużenie rekrutacji w Biurze Terenowym w Radomiu

Poniedziałek, 04 lipiec 2011

Ze względu na nieprzewidziane okoliczności proces rekrutacji w Biurze Terenowym w Radomiu uległ przedłużeniu o jeden dzień.

kropki_aktualnosci

Rekrutacja do projektu “Twój pomysł na biznes” trwa do 4 lipca!

Piątek, 01 lipiec 2011

Rekrutacja do projektu “Twój pomysł na biznes” trwa do 4 lipca! Rekrutacja do projektu trwa do 4 lipca 2011 r. do godziny 17.00.

kropki_aktualnosci

“Twój pomysł na biznes”

Środa, 08 czerwiec 2011

Grupa Kapitałowa "Business Consulting Group" Sp. z o.o., w partnerstwie ze Związkiem Pracodawców Warszawy i Mazowsza rozpoczęła realizację projektu: „TWÓJ POMYSŁ NA BIZNES”

kropki_aktualnosci

Projekt pt.

Środa, 06 kwiecień 2011

Grupa Kapitałowa “Business Consulting Group” Sp. z o.o. rozpoczyna realizację projekt pt. “Certyfikowany Audytor” w woj. podkarpackim. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Obecnie trwa rekrutacja uczestników.

kropki_aktualnosci

Zarządzanie i rozliczanie projektów

Środa, 23 marzec 2011

Grupa Kapitałowa "Business Consulting Group" Sp. z o.o. oferuje usługi zarządzania i rozliczania projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Zapraszamy do współpracy.

kropki_aktualnosci

Ranking firm doradztwa europejskiego pisma ogólnopolskiego „Fundusze Europejskie”.

Piątek, 04 marzec 2011

Wyniki rankingu styczeń – luty 2011 r.

kropki_aktualnosci

Nabór wniosków w ramach działania 1.4 PO IG „Wsparcie projektów celowych”.

Poniedziałek, 21 luty 2011

Polska Agencja Przedsiębiorczości, jako Instytucja Wdrażająca działająca na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnie 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. Nr 68, poz. 414, z późn. zm.) ogłosiła pierwszą w 2011 r. rundę aplikacyjną konkursu projektów w ramach działania 1.4 „Wsparcie projektów celowych”.

kropki_aktualnosci

Nabór wniosków w ramach działania 8.3 PO IG „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Wtorek, 15 luty 2011

Władza Wdrażająca Programy Europejskie, jako Instytucja Wdrażająca działająca z upoważnienia Ministra Rozwoju Regionalnego (Instytucja Zarządzająca PO IG) oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Instytucja Pośrednicząca PO IG), ogłosiła nabór wniosków w ramach działania 8.3 PO IG „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – einclusion”.

kropki_aktualnosci

"Nauczyciel Zawodów Ekonomicznych w Nowoczesnym Przedsiębiorstwie" - trwa rekrutacja uczestników.

Wtorek, 08 luty 2011

Grupa Kapitałowa “Business Consulting Group” Sp. z o.o. realizuje projekt “Nauczyciel Zawodów Ekonomicznych w Nowoczesnym Przedsiębiorstwie” współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Trwa rekrutacja uczestników.

kropki_aktualnosci

Nabór wniosków w ramach działania 6.1 PO IG „Paszport do eksportu”.

Poniedziałek, 07 luty 2011

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, jako Instytucja Wdrażająca działająca na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013(Dz. U. z 2008 r. Nr 68, poz. 414, z późn. zm.), ogłosiła konkurs projektów w ramach działania 6.1 „Paszport do eksportu” – I runda aplikacyjna w 2011 r.

kropki_aktualnosci

"Z wyścigu o e - dotacje wypadło 278 firm", Puls Biznesu, 1 luty 2011 rok.

Wtorek, 01 luty 2011

Wypowiedź naszego eksperta dla Pulsu Biznesu.

kropki_aktualnosci

Nabór wniosków w ramach poddziałania 5.4.1 POIG.

Poniedziałek, 31 styczeń 2011

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, jako Instytucja Wdrażająca, ogłosiła konkurs projektów w ramach działania 5.4 „Zarządzanie własnością intelektualną”, poddziałanie 5.4.1 „Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej”.

kropki_aktualnosci

Nabór wniosków w ramach poddziałania 3.3.2 POIG.

Poniedziałek, 31 styczeń 2011

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, jako Instytucja Wdrażająca, ogłosiła konkurs projektów w ramach działania 3.3 „Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP”, poddziałanie 3.3.2 „Wsparcie dla MSP”.

kropki_aktualnosci

Zapytanie ofertowe nr 2/12/2010

Piątek, 10 grudzień 2010

Wybór wykonawcy monitoringu i ewaluacji projektu: Nauczyciel Zawodów Ekonomicznych w Nowoczesnym Przedsiębiorstwie.

kropki_aktualnosci

Zapytanie ofertowe nr 1/12/2010

Piątek, 10 grudzień 2010

Wybór wykonawcy opracowania graficznego oraz wydruku materiałów do projektu: Nauczyciel Zawodów Ekonomicznych w Nowoczesnym Przedsiębiorstwie.

kropki_aktualnosci

Nabór wniosków w ramach działania 2.1 oraz 2.2 POIiŚ.

Piątek, 10 grudzień 2010

Ministerstwo Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, ogłosiło nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektów w ramach Priorytetu II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 – Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (konkurs 5/PO IiŚ/2.1/01/2011), działanie 2.2 – Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich (konkurs nr 6/POIiŚ/2.2/01/2011).

kropki_aktualnosci

Nabór wniosków w ramach działania 4.3 „Kredyt technologiczny”.

Piątek, 01 październik 2010

Bank Gospodarstwa Krajowego, jako Instytucja Wdrażająca, działając na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. Nr 116, poz. 730) ogłosił zamknięcie konkursu uruchomionego 1 lipca 2009 r. w ramach działania 4.3 „Kredyt Technologiczny” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013 z dniem 30 września 2010 r. ze względu na zmianę dokumentacji konkursowej. Jednocześnie od dnia 1 października 2010 r. BGK ogłosił kolejny nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 4.3 „Kredyt technologiczny” prowadzony w trybie ciągłym do wyczerpania limitu środków lub do zamknięcia konkursu.

kropki_aktualnosci

Ranking firm doradztwa europejskiego miesięcznika Forbes.

Czwartek, 02 wrzesień 2010

Wyniki rankingu z sierpnia 2010 r.

kropki_aktualnosci

Elwiatr Pruszyński Sp. z o.o. - wyniki postępowania przetargowego

Poniedziałek, 28 czerwiec 2010

Przedsiębiorstwo Elwiatr Pruszyński Sp. z o.o. ogłosiło wyniki postępowania przetargowego na dostawę 10 turbin wiatrowych o mocy 2 MW wraz z monatażem.

kropki_aktualnosci kropki_aktualnosci
wyszukaj_fundusz
beneficjent:

cel:

kropki_aktualnosci podstawowe_linki kropki_aktualnosci zespol
podzialka
podzialka
© 2006 Grupa Kapitałowa "Business Consulting Group" Sp. z o.o. | ul. Sobieskiego 102 A lok. U7, 00-764 Warszawa | biuro@bcgconsulting.pl | t: 22 55 09 100 | f: 22 696 52 72
vmg