flagi
strona_glowna
baner_ankieta

Projekt "MÓJ ZAWÓD-MOJA PRZYSZŁOŚĆ"

Czwartek, 04 sierpień 2016

 

Niniejszy projekt zakłada nawiązanie przez Technikum z Zespołu Szkół im. gen. L. M. Paca w Dowspudzie współpracy z pracodawcami, a następnie organizację u nich staży skierowanych do 80 (47K i 33 M) uczniów/uczennic , celem podniesienia u nich kompetencji oraz umiejętności praktycznych w zakresie zawodu w którym się kształcą jednocześnie dodatkowo podnieść ich szanse na przyszłym rynku pracy. Ponadto wsparcie obejmuje również 6 nauczycieli/lek (5k/1m) kształcenia praktycznego z uwagi na konieczność doskonalenia ich warsztatu pracy, dostosowania go do najnowszych trendów i technologii w danej branży. Projekt obejmuje uczniów i nauczycieli Technikum ZS im. gen. L. M. Paca w Dowspudzie z kierunku Technik Hotelarstwa, Technik Rolnik oraz Technik Weterynarii. Rezultatem projektu będzie podniesienie wiedzy i umiejętności praktycznych w ramach zawodu u uczniów i nauczycieli. Ponadto uczniowie poznają rzeczywiste środowisko pracy w swoim zawodzie u prestiżowych pracodawców m.in. w sieci hoteli PURO, RadissonBlu, lub w prestiżowych przedsiębiorstwach związanych z weterynarią m.in. Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt, Przedsiębiorstwo Produkcji Zwierzęcej „PRZYBKOWO”. Jednocześnie biorąc pod uwagę powyższe kierunki projekt ten wpisuje się w Plan rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego na lata 2015–2020+.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji oraz umiejętności praktycznych u 80 uczniów/uczennic i 6 nauczycieli/lek z Technikum Zespołu Szkół im. gen. L. M. Paca w Dowspudzie w ramach kierunku Technik hotelarstwa, technik weterynarii oraz technik rolnik w okresie realizacji projektu, dzięki nawiązaniu szerszej współpracy szkół z pracodawcami.

Projekt jest skierowany do 2 grup odbiorców: pierwsza grupa to: 80 uczennic/uczniów Technikum Zespołu Szkół im. gen. L. M. Paca w Dowspudzie z kierunku Technik hotelarstwa z klas I (4K i 1M), II (7K i 1M), III (5K), IV (4K); Technik weterynarii klasa I (7K i 4M), II (7K i 3M), III (4K i 2M), IV (9K i 5M); Technik rolnik klasa I - 4M, II – 5M, III – 5 M, IV- 3M. Drugą grupę docelową stanowi  6 nauczycieli/lek kształcenia zawodowego praktycznego w ramach powyższych kierunków. Powyższa grupa docelowa uczniów/uczennic stanowi około 50% ogółu uczniów w ramach tych kierunków. Zasadność takiego założenia jest potwierdzona przeprowadzoną ankietą wśród uczniów, w których zostali zapytani o możliwość i chęć uczestnictwa w projekcie w zakresie odbycia stażu. Wobec powyższego założona grupa docelowa wynika z faktycznego zapotrzebowania na tą formę wsparcia. W przypadku nauczycieli również przeprowadzono analizę ich bieżących potrzeb oraz chęci doskonalenia zawodowego poprzez udział w stażach u cenionych pracodawców z danej branży. Na podstawie przeprowadzonych ankiet skierowanych do uczniów/uczennic i nauczycieli/ki wynika, że w związku z udziałem w projekcie oczekują przede wszystkim możliwości udoskonalenia i usystematyzowania posiadanej wiedzy i umiejętności praktycznych w zawodzie w którym się kształcą. Jedną z barier jaką część uczniów zauważyła podczas ankiety to fakt, że staże zostały zaplanowane poza miejscem zamieszkania co częściowo zniechęciło udział w projekcie. Tym samym projektodawca zakłada organizację staży również bliżej zamieszkania (w szczególności dotyczy to uczniów klas I i II).
 Jednocześnie pokreślić trzeba, że poprzez dobór grupy w ramach powyższych kierunków projekt wpisuje się w „Plan rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego na lata 2015-2020+(RIS3)”, bowiem w wyniku zaplanowanych działań przyczyni się do wzrostu jakości kapitału ludzkiego niezbędnego do dalszego, efektywnego rozwoju jednej ze specjalizacji regionu którą jest sektor rolno spożywczy. To szkoła ma za zadanie, dzięki dodatkowym nakładom, przygotować absolwentów o wysokich umiejętnościach praktycznych oraz już częściowo bogatych w pewne doświadczenia zawodowe.
Przydatne linki:


https://rpo.wrotapodlasia.pl/

http://www.wrotapodlasia.pl/

aktualnosci

Informacja o realizacji projektu

Poniedziałek, 05 maj 2014

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Tytuł Projektu: "Promocja Grupy Kapitałowej „Business Consulting Group” na rynku brazylijskim "

kropki_aktualnosci

Informacja o realizacji projektu

Wtorek, 05 listopad 2013

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Tytuł Projektu: "Wdrożenie systemu zarządzania portfelem projektów, współpracy projektowej i realizacji umów, wraz z repozytoriami i mechanizmami rozliczeniowymi "

kropki_aktualnosci

Przedłużenie rekrutacji w Biurze Terenowym w Radomiu

Poniedziałek, 04 lipiec 2011

Ze względu na nieprzewidziane okoliczności proces rekrutacji w Biurze Terenowym w Radomiu uległ przedłużeniu o jeden dzień.

kropki_aktualnosci

Rekrutacja do projektu “Twój pomysł na biznes” trwa do 4 lipca!

Piątek, 01 lipiec 2011

Rekrutacja do projektu “Twój pomysł na biznes” trwa do 4 lipca! Rekrutacja do projektu trwa do 4 lipca 2011 r. do godziny 17.00.

kropki_aktualnosci

“Twój pomysł na biznes”

Środa, 08 czerwiec 2011

Grupa Kapitałowa "Business Consulting Group" Sp. z o.o., w partnerstwie ze Związkiem Pracodawców Warszawy i Mazowsza rozpoczęła realizację projektu: „TWÓJ POMYSŁ NA BIZNES”

kropki_aktualnosci

Projekt pt.

Środa, 06 kwiecień 2011

Grupa Kapitałowa “Business Consulting Group” Sp. z o.o. rozpoczyna realizację projekt pt. “Certyfikowany Audytor” w woj. podkarpackim. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Obecnie trwa rekrutacja uczestników.

kropki_aktualnosci

Zarządzanie i rozliczanie projektów

Środa, 23 marzec 2011

Grupa Kapitałowa "Business Consulting Group" Sp. z o.o. oferuje usługi zarządzania i rozliczania projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Zapraszamy do współpracy.

kropki_aktualnosci

Ranking firm doradztwa europejskiego pisma ogólnopolskiego „Fundusze Europejskie”.

Piątek, 04 marzec 2011

Wyniki rankingu styczeń – luty 2011 r.

kropki_aktualnosci

Nabór wniosków w ramach działania 1.4 PO IG „Wsparcie projektów celowych”.

Poniedziałek, 21 luty 2011

Polska Agencja Przedsiębiorczości, jako Instytucja Wdrażająca działająca na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnie 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. Nr 68, poz. 414, z późn. zm.) ogłosiła pierwszą w 2011 r. rundę aplikacyjną konkursu projektów w ramach działania 1.4 „Wsparcie projektów celowych”.

kropki_aktualnosci

Nabór wniosków w ramach działania 8.3 PO IG „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu".

Wtorek, 15 luty 2011

Władza Wdrażająca Programy Europejskie, jako Instytucja Wdrażająca działająca z upoważnienia Ministra Rozwoju Regionalnego (Instytucja Zarządzająca PO IG) oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Instytucja Pośrednicząca PO IG), ogłosiła nabór wniosków w ramach działania 8.3 PO IG „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – einclusion”.

kropki_aktualnosci

"Nauczyciel Zawodów Ekonomicznych w Nowoczesnym Przedsiębiorstwie" - trwa rekrutacja uczestników.

Wtorek, 08 luty 2011

Grupa Kapitałowa “Business Consulting Group” Sp. z o.o. realizuje projekt “Nauczyciel Zawodów Ekonomicznych w Nowoczesnym Przedsiębiorstwie” współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Trwa rekrutacja uczestników.

kropki_aktualnosci

Nabór wniosków w ramach działania 6.1 PO IG „Paszport do eksportu”.

Poniedziałek, 07 luty 2011

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, jako Instytucja Wdrażająca działająca na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013(Dz. U. z 2008 r. Nr 68, poz. 414, z późn. zm.), ogłosiła konkurs projektów w ramach działania 6.1 „Paszport do eksportu” – I runda aplikacyjna w 2011 r.

kropki_aktualnosci

"Z wyścigu o e - dotacje wypadło 278 firm", Puls Biznesu, 1 luty 2011 rok.

Wtorek, 01 luty 2011

Wypowiedź naszego eksperta dla Pulsu Biznesu.

kropki_aktualnosci

Nabór wniosków w ramach poddziałania 5.4.1 POIG.

Poniedziałek, 31 styczeń 2011

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, jako Instytucja Wdrażająca, ogłosiła konkurs projektów w ramach działania 5.4 „Zarządzanie własnością intelektualną”, poddziałanie 5.4.1 „Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej”.

kropki_aktualnosci

Nabór wniosków w ramach poddziałania 3.3.2 POIG.

Poniedziałek, 31 styczeń 2011

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, jako Instytucja Wdrażająca, ogłosiła konkurs projektów w ramach działania 3.3 „Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP”, poddziałanie 3.3.2 „Wsparcie dla MSP”.

kropki_aktualnosci

Zapytanie ofertowe nr 2/12/2010

Piątek, 10 grudzień 2010

Wybór wykonawcy monitoringu i ewaluacji projektu: Nauczyciel Zawodów Ekonomicznych w Nowoczesnym Przedsiębiorstwie.

kropki_aktualnosci

Zapytanie ofertowe nr 1/12/2010

Piątek, 10 grudzień 2010

Wybór wykonawcy opracowania graficznego oraz wydruku materiałów do projektu: Nauczyciel Zawodów Ekonomicznych w Nowoczesnym Przedsiębiorstwie.

kropki_aktualnosci

Nabór wniosków w ramach działania 2.1 oraz 2.2 POIiŚ.

Piątek, 10 grudzień 2010

Ministerstwo Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, ogłosiło nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektów w ramach Priorytetu II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 – Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (konkurs 5/PO IiŚ/2.1/01/2011), działanie 2.2 – Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich (konkurs nr 6/POIiŚ/2.2/01/2011).

kropki_aktualnosci

Nabór wniosków w ramach działania 4.3 „Kredyt technologiczny”.

Piątek, 01 październik 2010

Bank Gospodarstwa Krajowego, jako Instytucja Wdrażająca, działając na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. Nr 116, poz. 730) ogłosił zamknięcie konkursu uruchomionego 1 lipca 2009 r. w ramach działania 4.3 „Kredyt Technologiczny” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013 z dniem 30 września 2010 r. ze względu na zmianę dokumentacji konkursowej. Jednocześnie od dnia 1 października 2010 r. BGK ogłosił kolejny nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 4.3 „Kredyt technologiczny” prowadzony w trybie ciągłym do wyczerpania limitu środków lub do zamknięcia konkursu.

kropki_aktualnosci

Ranking firm doradztwa europejskiego miesięcznika Forbes.

Czwartek, 02 wrzesień 2010

Wyniki rankingu z sierpnia 2010 r.

kropki_aktualnosci

Elwiatr Pruszyński Sp. z o.o. - wyniki postępowania przetargowego

Poniedziałek, 28 czerwiec 2010

Przedsiębiorstwo Elwiatr Pruszyński Sp. z o.o. ogłosiło wyniki postępowania przetargowego na dostawę 10 turbin wiatrowych o mocy 2 MW wraz z monatażem.

kropki_aktualnosci kropki_aktualnosci
wyszukaj_fundusz
beneficjent:

cel:

kropki_aktualnosci podstawowe_linki kropki_aktualnosci zespol
podzialka
podzialka
© 2006 Grupa Kapitałowa "Business Consulting Group" Sp. z o.o. | ul. Sobieskiego 102 A lok. U7, 00-764 Warszawa | biuro@bcgconsulting.pl | t: 22 55 09 100 | f: 22 696 52 72
vmg