flagi
strona_glowna
baner_ankieta

Został miesiąc na skorzystanie z dotacji na udział w targach

Jednym z zadań firmy doradczej jest informowanie klientów o istniejących możliwościach, które mogą przyczynić się do zwiększenia sukcesu firmy. Podstawą rozwoju przedsiębiortwa są skuteczne działania marketingowe, które obejmują między innymi udział w imprezach targowych. Szczególnie ważne są targi zagraniczne, które stanowią znakomitą okazję do zaprezentowania zalet oferowanych produktów lub usług, jak również nawiązania licznych kontaktów handlowych. Udział w imprezach wystawienniczych wiąże się jednak z określonymi kosztami, które w przypadku lokalizacji danego przedsięwzięcia poza Polską wzrastają.
NPR 2004-2006 przewiduje jeszcze do 2 sierpnia uzyskanie wsparcia finansowego dla podmiotów, które pragną zaprezentowanie się podczas targów lub wystaw odbywających się zagranicą i tym samym podnieść swoją konkurencyjność oraz rozszerzyć perspektywy biznesowe. należy w tym miejscu nadmienić, iż wkład środków publicznych nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych. Obowiązuje też ograniczenie kwotowe (zasada de minimis), obecnie w wysokości 20 000 zł.

Katalog kosztów kwalifikowanych ulegał zmianom, aby w kwietniu tego roku ulec rozszerzeniu. Aktualnie za koszty kwalifikowane w przypadku targów i wystaw uważane są następujące koszty:

  1. Wynajęcie powierzchni wystawienniczej i zabudowa stoiska podczas imprezy targowo - wystawienniczej (od 1 stycznia 2006 r. przyjmuje się, że częściowy zwrot kosztów zabudowy stoiska wystawienniczego obejmuje, zamówione przez wystawcę u organizatora imprezy wystawienniczej lub wykonawcy, elementy stoiska w celu eksponowania produktu lub usługi. Kosztami kwalifikowanymi nie mogą być wydatki osobowe - np. wynagrodzenie hostess, wynajęcie tłumacza);
  2. Transportu eksponatów (wraz z ubezpieczeniem i odprawą celną) w związku z udziałem w imprezie targowo - wystawienniczej;
  3. Przygotowania i druku materiałów promocyjnych w związku z udziałem w imprezie targowo-wystawienniczej (ulotki, katalogi, foldery, płyty CD, reklama wyrobów/usług w prasie miejscowej, przygotowanie i emisja spotu reklamowego promującego wyroby/usługi firmy);
  4. Przejazdu i zakwaterowania dwóch przedstawicieli przedsiębiorcy uczestniczących w targach i wystawach poniesione zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikom zatrudnionym w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz.U. Nr 236, poz. 1991 z póź. zm.);
  5. Wpis do katalogu targowego i opłata rejestracyjna;
  6. Koszty promocji projektu zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1159/2000 (Dz. Urz. WE L 130 z 31.05.2000) - tzw. logotypy.

Warunkiem sine qua non jest kwestia klasyfikacji danych targów. Dotacje są bowiem przyznawane na udział w targach, które mają istotne znaczenie dla polskiej gospodarki. Co roku minister właściwy do spraw gospodarki opracowuje listę imprez kwalifikujących się do refundacji. Targi zagraniczne są zawarte w dwóch listach: Liście B i Liście C. Jest na nich łącznie 800 propozycji targowych z całego świata, co świadczy o różnorodności ofert. W związku z tym każdy znajdzie coś dla siebie. Targi podzielone są według kryterium ważności w odniesieniu do polskiej gospodarki. Rozróżnia się zatem te o priorytetowym znaczeniu dla polskiej gospodarki oraz imprezy, do których aplikowanie może zostać ograniczone w przypadku, gdy środki finansowe się skończą. Przedsiębiorcy posiadający wiedzę o targach, które nie znalazły się na powyższych listach mogą zgłosić wniosek do Ministerstwa Gospodarki, które być może uwzględni daną imprezę w corocznym rozporządzeniu ministra, ale już ze skutkiem w nadchodzącym okresie programowania.

Termin składania wniosków o dofinansowanie mija 2 sierpnia bieżącego roku. Wnioski muszą dotyczyć imprez, które odbywają się w okresie 1 październik 2006 - 30 czerwiec 2008. Kolejnym terminem do dotrzymania jest 6 tygodniowy okres poprzedzający rozpoczęcie imprezy, przed którym należy złożyć wniosek (do rozporządzenia Ministra Gospodarki z 22 grudnia 2005 było to aż 14 tygodni).
Przedsiębiorcom, którzy są zaintersowani skorzystaniem z istniejącej jeszcze możliwości pozostał zatem miesiąc na zapoznanie się z ofertą targową, podjęcie decyzji o uczestnictwie i skompletowanie wymaganych dokumentów. Dodatkową trudność sprawia fakt, że okres objęty refundacją jest dość długi, co oznacza, że już w 2006r. należy zadeklarować uczestnictwo w targach, które będą się odbywały np. za 1,5 roku. Fakt złożenia wniosku nie zobowiązuje jednak do udziału w imprezie i nie pociąga żadnych zobowiązań finansowych w razie rezygnacji ze wcześniejszych zamierzeń. Na rynku doradczym funkcjonuje wiele firm, które pomogą potencjalnym beneficjentom wsparcia w przejściu przez wszystkie związane z tym faktem procedury.

Równocześnie przypominam, że dotacje na misje gospodarcze są nadal dostępne i nie kończą się wraz z 2 sierpnia jak to się dzieje w przypadku targów.

aktualnosci

Informacja o realizacji projektu

Poniedziałek, 05 maj 2014

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Tytuł Projektu: "Promocja Grupy Kapitałowej „Business Consulting Group” na rynku brazylijskim "

kropki_aktualnosci

Informacja o realizacji projektu

Wtorek, 05 listopad 2013

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Tytuł Projektu: "Wdrożenie systemu zarządzania portfelem projektów, współpracy projektowej i realizacji umów, wraz z repozytoriami i mechanizmami rozliczeniowymi "

kropki_aktualnosci

Przedłużenie rekrutacji w Biurze Terenowym w Radomiu

Poniedziałek, 04 lipiec 2011

Ze względu na nieprzewidziane okoliczności proces rekrutacji w Biurze Terenowym w Radomiu uległ przedłużeniu o jeden dzień.

kropki_aktualnosci

Rekrutacja do projektu “Twój pomysł na biznes” trwa do 4 lipca!

Piątek, 01 lipiec 2011

Rekrutacja do projektu “Twój pomysł na biznes” trwa do 4 lipca! Rekrutacja do projektu trwa do 4 lipca 2011 r. do godziny 17.00.

kropki_aktualnosci

“Twój pomysł na biznes”

Środa, 08 czerwiec 2011

Grupa Kapitałowa "Business Consulting Group" Sp. z o.o., w partnerstwie ze Związkiem Pracodawców Warszawy i Mazowsza rozpoczęła realizację projektu: „TWÓJ POMYSŁ NA BIZNES”

kropki_aktualnosci

Projekt pt.

Środa, 06 kwiecień 2011

Grupa Kapitałowa “Business Consulting Group” Sp. z o.o. rozpoczyna realizację projekt pt. “Certyfikowany Audytor” w woj. podkarpackim. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Obecnie trwa rekrutacja uczestników.

kropki_aktualnosci

Zarządzanie i rozliczanie projektów

Środa, 23 marzec 2011

Grupa Kapitałowa "Business Consulting Group" Sp. z o.o. oferuje usługi zarządzania i rozliczania projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Zapraszamy do współpracy.

kropki_aktualnosci

Ranking firm doradztwa europejskiego pisma ogólnopolskiego „Fundusze Europejskie”.

Piątek, 04 marzec 2011

Wyniki rankingu styczeń – luty 2011 r.

kropki_aktualnosci

Nabór wniosków w ramach działania 1.4 PO IG „Wsparcie projektów celowych”.

Poniedziałek, 21 luty 2011

Polska Agencja Przedsiębiorczości, jako Instytucja Wdrażająca działająca na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnie 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. Nr 68, poz. 414, z późn. zm.) ogłosiła pierwszą w 2011 r. rundę aplikacyjną konkursu projektów w ramach działania 1.4 „Wsparcie projektów celowych”.

kropki_aktualnosci

Nabór wniosków w ramach działania 8.3 PO IG „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Wtorek, 15 luty 2011

Władza Wdrażająca Programy Europejskie, jako Instytucja Wdrażająca działająca z upoważnienia Ministra Rozwoju Regionalnego (Instytucja Zarządzająca PO IG) oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Instytucja Pośrednicząca PO IG), ogłosiła nabór wniosków w ramach działania 8.3 PO IG „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – einclusion”.

kropki_aktualnosci

"Nauczyciel Zawodów Ekonomicznych w Nowoczesnym Przedsiębiorstwie" - trwa rekrutacja uczestników.

Wtorek, 08 luty 2011

Grupa Kapitałowa “Business Consulting Group” Sp. z o.o. realizuje projekt “Nauczyciel Zawodów Ekonomicznych w Nowoczesnym Przedsiębiorstwie” współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Trwa rekrutacja uczestników.

kropki_aktualnosci

Nabór wniosków w ramach działania 6.1 PO IG „Paszport do eksportu”.

Poniedziałek, 07 luty 2011

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, jako Instytucja Wdrażająca działająca na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013(Dz. U. z 2008 r. Nr 68, poz. 414, z późn. zm.), ogłosiła konkurs projektów w ramach działania 6.1 „Paszport do eksportu” – I runda aplikacyjna w 2011 r.

kropki_aktualnosci

"Z wyścigu o e - dotacje wypadło 278 firm", Puls Biznesu, 1 luty 2011 rok.

Wtorek, 01 luty 2011

Wypowiedź naszego eksperta dla Pulsu Biznesu.

kropki_aktualnosci

Nabór wniosków w ramach poddziałania 5.4.1 POIG.

Poniedziałek, 31 styczeń 2011

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, jako Instytucja Wdrażająca, ogłosiła konkurs projektów w ramach działania 5.4 „Zarządzanie własnością intelektualną”, poddziałanie 5.4.1 „Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej”.

kropki_aktualnosci

Nabór wniosków w ramach poddziałania 3.3.2 POIG.

Poniedziałek, 31 styczeń 2011

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, jako Instytucja Wdrażająca, ogłosiła konkurs projektów w ramach działania 3.3 „Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP”, poddziałanie 3.3.2 „Wsparcie dla MSP”.

kropki_aktualnosci

Zapytanie ofertowe nr 2/12/2010

Piątek, 10 grudzień 2010

Wybór wykonawcy monitoringu i ewaluacji projektu: Nauczyciel Zawodów Ekonomicznych w Nowoczesnym Przedsiębiorstwie.

kropki_aktualnosci

Zapytanie ofertowe nr 1/12/2010

Piątek, 10 grudzień 2010

Wybór wykonawcy opracowania graficznego oraz wydruku materiałów do projektu: Nauczyciel Zawodów Ekonomicznych w Nowoczesnym Przedsiębiorstwie.

kropki_aktualnosci

Nabór wniosków w ramach działania 2.1 oraz 2.2 POIiŚ.

Piątek, 10 grudzień 2010

Ministerstwo Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, ogłosiło nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektów w ramach Priorytetu II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 – Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (konkurs 5/PO IiŚ/2.1/01/2011), działanie 2.2 – Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich (konkurs nr 6/POIiŚ/2.2/01/2011).

kropki_aktualnosci

Nabór wniosków w ramach działania 4.3 „Kredyt technologiczny”.

Piątek, 01 październik 2010

Bank Gospodarstwa Krajowego, jako Instytucja Wdrażająca, działając na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. Nr 116, poz. 730) ogłosił zamknięcie konkursu uruchomionego 1 lipca 2009 r. w ramach działania 4.3 „Kredyt Technologiczny” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013 z dniem 30 września 2010 r. ze względu na zmianę dokumentacji konkursowej. Jednocześnie od dnia 1 października 2010 r. BGK ogłosił kolejny nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 4.3 „Kredyt technologiczny” prowadzony w trybie ciągłym do wyczerpania limitu środków lub do zamknięcia konkursu.

kropki_aktualnosci

Ranking firm doradztwa europejskiego miesięcznika Forbes.

Czwartek, 02 wrzesień 2010

Wyniki rankingu z sierpnia 2010 r.

kropki_aktualnosci

Elwiatr Pruszyński Sp. z o.o. - wyniki postępowania przetargowego

Poniedziałek, 28 czerwiec 2010

Przedsiębiorstwo Elwiatr Pruszyński Sp. z o.o. ogłosiło wyniki postępowania przetargowego na dostawę 10 turbin wiatrowych o mocy 2 MW wraz z monatażem.

kropki_aktualnosci kropki_aktualnosci
wyszukaj_fundusz
beneficjent:

cel:

kropki_aktualnosci podstawowe_linki kropki_aktualnosci zespol
podzialka
podzialka
© 2006 Grupa Kapitałowa "Business Consulting Group" Sp. z o.o. | ul. Sobieskiego 102 A lok. U7, 00-764 Warszawa | biuro@bcgconsulting.pl | t: 22 55 09 100 | f: 22 696 52 72
vmg